Blog

Děkujeme pane Šmíde, kdyby na zodpovědných místech byli lidé jako Vy…

Zemřel neúnavný ochránce přírody  neodmyslitelně spjatý s místní krajinou pan Ing. Otakar Šmíd, který byl více než 25 let tajemníkem sdružení Krajina 2000 

Pokud mu zdraví dovolilo, nevynechal jedinou možnost, aby formou článků do Jílovských novin nebo při osobních jednáních na úrovni obce, kraje, ministerstev až po parlament hájil pro budoucí generace udržitelnost života v přírodní krajině Jílovska.  Za připomínku rozhodně stojí jeho osobní nasazení poukazovat na nesmyslnost projektu výstavby středočeské D3. 

Byla pro nás čest s ním spolupracovat.

Zuzana Topiarzová, Jílovsko pro lidi

Zapomenuté pozemky a domy

V celém Česku je přes 170 tisíc pozemků a nemovitostí bez udaného majitele či s nedostatečnými informacemi o nich. Připravili jsme proto již přetřízený abecední seznam se 143 záznamy v excelu ke stažení. Týká dotčených pozemků ve všech katastrálních územích v Jílovém, kde nejsou dostatečně identifikovaní vlastníci. Podívejte se, zda-li se to netýká přímo vás, vaší rodiny či vašich předků.

Bližší informace najdete zde: https://www.uzsvm.cz/up-stredni-cechy

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových seznam pravidelně aktualizuje, velkou většinu položek tvoří pozemky, zejména se jedná o ornou půdu a také cesty, lesní nebo travní pozemky. Najdou se ale také rodinné a bytové domy, chaty nebo garáže. Pokud Vaše rodina či příbuzní měli nějaké pozemky a nemovitosti v minulosti, stojí za to situaci prověřit. Celý seznam pro celou republiku je ke stažení zde:

Doba pro kontrolu se opravdu blíží ke konci, pokud se vlastníci o nemovitosti nepřihlásí do 31. 12. 2023, uběhne lhůta daná novým občanským zákoníkem a majetek pak přejde na stát.

Zvýšení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí

V září bylo zastupitelstvem města Jílového schváleno zvýšení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí ze druhého stupně na třetí. Co to pro každého z nás znamená? Stávající daň z věcí nemovitých se zvedne o jednu třetinu. Toto zvýšení se netýká pozemků, které jsou uvedeny v katastru nemovitostí v oddílu A a B, tj.orná půda, chmelnice, vinice, zahrada, ovocný sad a trvalý travní porost.

Co všechno jde? A nejde?

Z pohledu občanů připojených obcí je toto zvýšení nespravedlivé. Místní infrastruktura v porovnaní s Jílovým je nesrovnatelná. Chybí vodovod, plyn, kanalizace, chodníky, dopravní spojení a apod. a na to všechno musejí obyvatelé těchto obcí doplácet. Na zastupitelstvu jsme s tímto plošným navýšením nesouhlasili. Zvýšení přesto bylo schváleno s tím, že koeficient je pro všechny části obce stejný a jinak to nejde.

Zákon o dani z nemovitosti ale umožňuje obcím úpravu koeficientu pro jednotlivé části obce a mohou tak koeficient nejen stanovit, ale i dokonce snížit….., ovšem kdyby  se tím chtěli více zabývat.

O nás bez nás

Dne  22.10. bylo  na úřední desce města vyvěšeno oznámení o „Zahájení stavebního řízení severního obchvatu v Jílovém u Prahy“.


Přeložka silnice, která je navržena zároveň jako případný přivaděč pro napojení Jílového na středočeský úsek plánované dálnice D3 a dotýká se  okraje zastavěné části Radlíka, vzbuzuje u obyvatel oprávněné  obavy.

 Proč město, které je účastníkem řízení dostatečně neprezentuje stavbu severního obchvatu obyvatelům, kteří sice účastníky řízení nejsou, ale přitom se stavba kvality jejich životů výrazně dotyká (hluk, znečištění ovzduší, světelný smog apod.) ?

Proč město neuplatňuje  jejich námitky, připomínky k projektové dokumentaci, ke způsobu provádění atd ?

Proto dne 5. 11. podali obyvatelé Radlíka níže uvedenou žádost spolu se 62 podpisy, která byla odeslána zastupitelům a členům rady města s podpisy obyvatel města.

Žádost o vypracování aktuální hlukové studie v souvislosti se zahájením stavebního řízení severního obchvatu Jílového u Prahy

4.11.2020

Vážení členové rady, vážení zastupitelé města,

jménem obyvatel Radlíku Vás v rámci uplatnění připomínek města Jílového jakožto účastníka řízení v souvislosti s „Oznámením o zahájení stavebního řízení severního obchvatu v Jílovém, přeložka silnice II/105, Radlík – Šenflugova ul.“ naléhavě žádáme, abyste při uplatňování námitek požadovali vypracování aktuální hlukové studie.

Predikce modelové hlukové studie, která je součástí řízení EIA z roku 2010, byla totiž zhotovena na základě dobové situace, a neodpovídá tedy současné situaci a nyní je nepoužitelná.

Přeložka silnice, která je navržena zároveň jako případný přivaděč pro napojení Jílového na středočeský úsek plánované dálnice D3 a dotýká se okraje zastavěné části Radlíka, výrazně ovlivní život obyvatel bydlících v její blízkosti.

Pokud by tato městem uplatněná námitka nebyla akceptována, dovolili bychom si Vás požádat, abyste tuto studii v zájmu svých občanů zadali ke zhotovení Vy sami.

Věříme, že naše žádost bude kladně vyřízena.

S pozdravem vaši spoluobčané

Premiér Babiš jednal s odpůrci středočeské dálnice D3 o řešení dopravy na jih od Prahy

Praha, 2.9. 2020, tisková zpráva Alternativy středočeské D3

11 obcí, 1.500 občanů a 6 spolků podepsaných pod peticí Alternativy středočeské D3 (www.alternativad3.cz/petice) požaduje, aby vláda a Ministerstvo dopravy věnovali pozornost bezodkladnému zlepšení bezpečnosti a průjezdnosti na silnici I/3 a veřejné dopravě před doposud protežovanou středočeskou dálnicí D3. Premiéra zaujala předkládaná řešení a navrhl pokračovat v jednání. Další schůzka by se měla uskutečnit ještě na podzim tohoto roku.

Z navržených opatření se jednalo zejména o přidání dalších jízdních pruhů, zahloubení silnice u Benešova, o obchvatech Benešova, Olbramovic a Miličína a o bezpečných mimoúrovňových křižovatkách.

Strategie Ministerstva dopravy na dostavbu SD3 podle projektu západní varianty je v rozporu s aktuální Dopravní politikou ČR (strategický vládní dokument) a odporuje i Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1315/2013. Studie ekonomické a dopravní výhodnosti celé dálniční stavby není aktuální. Zhruba 60 km nové dálnice za neúnosných 62 mld. Kč by podle kritiků dopravu v území příliš nezlepšilo a způsobilo by naopak nové problémy, zejména zahlcení regionu další dopravou, otevření hodnotné krajiny Posázaví, Neveklovska a České Sibiře developerům nebo ohrožení vodních zdrojů. Odpor sjednocených obcí proti dostavbě projektu dálnice z 80. let minulého století sílí. Odborná oponentura projektu středočeské D3 ukázala značné technické nedostatky a rizika v území, kterým je trasa dálnice navržena. Zástupci Alternativy středočeské D3 požadují řešit dopravu na jih od Prahy dříve a efektivněji než pomocí problematické dálnice.

Roman Andres, předseda Alternativy středočeské D3, vysvětluje: „Nejsme odpůrci dálnic obecně a nejde nám o přesunutí západní trasy dálnice. Jsme rádi, že jsme byli po mnoha letech snažení konečně vyslyšeni a jednáme o řešeních, která mohou v brzké době pomoci lidem v regionu. Alternativa 0+ je soubor opatření ve stávajících koridorech, který vyjde stát levněji o desítky miliard, nebude indukovat novou dopravu tak jako dálnice, nezlikviduje krajinu a neohrozí zdejší obce.

Pavel Smutný, starosta Jesenice, k tomu říká: „Bylo by pro nás nepřijatelné, aby se povolila další zátěž blízkého okolí Jesenice, protože by to vedlo k zásadnímu porušování hygienických limitů hluku a k vážnému poškození zdraví obyvatel.  Navíc samotná studie pořízená pro Ministerstvo dopravy prokazuje již nyní překročení ekonomické výhodnosti dálnice o desítky procent- prostě se občanům ČR nevyplatí, snad s výjimkou dodavatelských firem a zainteresovaných osob.

Poznámky pro editory:

https://benesovsky.denik.cz/zpravy_region/dalnici-d3-u-prahy-hrozi-zpozdeni-jeji-osud-bude-mit-v-rukou-plzen-20190415.html?fbclid=IwAR1Yyq65gD5Z-8YLav4uJSbadK8QnZcKj0ch4_qjJi508mQp_ZZF42KrgsY

https://www.ceskatelevize.cz/porady/1095913550-nedej-se/220562248410019-zabijeni-povoleno DŮLEŽITÉ V ČASE 13.10-16.30

https://echo24.cz/a/SgPpy/jermanova-zaklekla-na-obce-pokud-nebudou-spolupracovat-na-priprave-d3-nebude-vodovodni-privadec

https://zpravy.aktualne.cz/domaci/emise-z-dopravy-v-cesku-rostou-temer-nejrychleji-z-cele-eu/r~83f15c24975011e9b7740cc47ab5f122/

https://www.novinky.cz/ekonomika/clanek/dostavba-d3-zacne-v-roce-2024-tvrdi-vlada-zcela-nerealne-reaguji-odpurci-40290922

https://www.lidovky.cz/domov/roky-je-nicil-hluk-z-obchvatu-v-cesku-zastani-nenasli-pomohla-jim-az-evropska-unie.A160103_171320_ln_domov_ele

O středočeské D3 není opravdu rozhodnuto

Tučně označené fáze ještě neproběhly:

1. zásady územního rozvoje Středočeského kraje (ZUR)

2. posouzení vlivu na životní prostředí (EIA) + posudek MŽP

3. dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR)

4. řízení o výjimkách z ochrany zvláště chráněných druhů

5. územní řízení (vč. závazných stanovisek a vyjádření všech dotčených subjektů)

6. dokumentace pro stavební povolení (DSP)7. stavební řízení

8. majetkoprávní vypořádání, vyvlastňování

9. zadávací řízení na zhotovitele stavby

Co mohou obce a jednotlivci dělat pro zlepšení situace?

podepište petici AD3 na adrese www.alternativad3.cz/petice a využijte všech příležitostí podávat námitky a negativní stanovisko k dálnici (může udělat obec, vlastník pozemku, každý)

sledujte webové stránky a Facebook iniciativy Alternativa středočeské D3, sdílejte informace Alternativy středočeské D3 mezi sousedy i na internetu (může udělat každý)

přečtěte si právního rádce AD3 na adrese http://www.alternativad3.cz/pravni-radce (může udělat každý)

chraňte obecní pozemky a další hodnoty veřejného prostoru před zničením dálnicí (může udělat obec, zastupitel) 

napište nám na info@alternativad3.cz jakékoliv věcné důvody a důkazy vašeho nesouhlasu – využijeme je pro podání námitek ve správních řízeních

uspořádejte veřejnou besedu s pomocí Alternativy středočeské D3 (může udělat obec, zastupitel, vlastník pozemků, veřejnost)

neposkytujte souhlas s jakýmkoli využitím svého majetku ve prospěch stavby dálnice (může udělat obec a vlastník pozemku)

nabídněte Alternativě středočeské D3 svoji pomoc nebo podpořte naše úsilí peněžním darem na transparentní účet Alternativy středočeské D3 2600996955/2010 (může udělat každý)

Požadujte rychlejší a méně škodlivé řešení dopravních problémů!

Navštivte www.alternativad3.cz

Potřebuje naše historické město kontejnerovou školu?

     Na lednovém zasedání zastupitelstva města se začal řešit problém chybějícího prostoru pro jednu třídu základní školy, do níž mají žáci nastoupit v září. Starosta Pešek navrhl řešení vybudovat dočasnou stavbu ze starých kontejnerů, které se mohou zakoupit v Dolních Břežanech. Tento záměr podporovala nejen ředitelka školy paní Trčková, ale také pozvaný starosta Libře. Pod velkým tlakem, v časové tísni a s minimem informací byl tento návrh schválen a město uvolnilo celkem 13 milionů na nákup a instalaci 10 let staré kontejnerové školy. Proti hlasovali pouze Pavel Hrabec a MUDr. Jiří Čapek z uskupení Jílovsko pro lidi. 

    V březnu vedení města zjistilo, že tyto kontejnery, které měly sloužit jako třídy  pro žáky, nesplňují řadu parametrů, a tudíž nemohou být zkolaudovány jako škola. 

Photo by Mark König on Unsplash

    Na květnovém zastupitelstvu se proto jednalo o zakoupení zcela nové kontejnerové školy, která by již neměla plnit funkci dočasnou, ale naopak sloužit k trvalému užívání. Mají v ní být tři třídy a sociální zařízení. Zvažovaly se dvě varianty: jedna levnější bez fasády za 7 100 000 Kč a druhá s dřevěnou fasádou za 8 100 000 Kč. Zastupitelé byli opět postaveni před hotovou věc a na žádost ředitelky Trčkové se nadále jednalo jen o dražší variantě. Zastupitel Čmelík předložil rozsáhle zpracovaný protinávrh s množstvím důležitých opatření, který ale ve své podstatě podporuje tuto stavbu, což je pro nás nepřijatelné. Jeho návrh  byl většinou přijat. Toto usnesení v plném znění najdete zde. Proti hlasovali pouze Pavel Hrabec a MUDr. Jiří Čapek.

       Rozhodně nesouhlasíme, aby se o takto důležitých projektech rozhodovalo v časové tísni a zcela bez jakékoliv koncepce. Jedním z důvodů nastalé situace je to, že do základní školy jsou přijati žáci nad rámec schválené kapacity! Jsme přesvědčeni, že než bude důkladně zpracovaný plán rozvoje školy, může se nedostatečná kapacita tříd dočasně řešit využitím jiné vhodné  budovy ve městě. Navrhovanou přízemní a širokou stavbu  považujeme za neefektivní zábor školního pozemku. Jedná se o vzácný zbytek školní zahrady primárně určený k pěstování plodin a získávání vztahu žáků k této práci. 

V souvislosti s touto překotnou akcí vyvstává mnoho otázek.

Jak je možné, že není  předem znám reálný počet žáků, kteří mají nastoupit do první třídy a není  včas zajištěn odpovídající prostor?

Kde je koncepce rozvoje kapacity základní školy s ohledem na demografický vývoj a nárůst žáků z probíhajících i plánovaných developerských zástaveb?

Jak je možné, že okolní obce, jejichž děti jsou po léta přijímány do naší školy, žádným způsobem nepřispívají na rozšiřování školy? 

Jak je možné, že vedení města připraví špatné podklady, podložené nesprávnými informacemi, a dostává se tak do patových situací?

      Naše město má k dispozici architektku, manažery investic, manažery přes dotace a úředníků tolik, že se ani nevejdou do budovy radnice a bivakují v kontejneru za radnicí. A výsledek? Další kontejnery tentokrát na školní zahradě…..                                                

                                                                       Pavel Hrabec, Jílovsko pro lidi                                                                        

Usnesení zastupitelstva bod č .5 – Kontajnerová škola

Usnesení:

1. Zastupitelstvo města rozhoduje o vypovězení smluv se všemi obcemi, se kterými má město Jílové u Prahy uzavřeny „Dohody o zřízení společného spádového obvodu ZŠ“ a ukládá Radě města odeslat písemné výpovědi jednotlivým obcím nejpozději do 20.5.2020 s tím, že připraví návrh smlouvy o vytvoření společného školského obvodu  s tzv. spádovými obcemi (zejména Libeř, Okrouhlo, Pohoří), jejichž děti navštěvují ZŠ v Jílovém u Prahy. Předmětem této smlouvy bude mimo jiné:

a) úhrada jednorázového investičního příspěvku na pořízení a výstavbu nové kontejnerové školy ve výši minimálně 10 000 Kč na jednoho žáka (prvního až devátého ročníku), který má trvalý pobyt v jiné obci, než v Jílovém u Prahy, a který bude navštěvovat ZŠ v Jílovém u Prahy ve školním roce 2020/2021. Splatnost tohoto příspěvku bude nejpozději do 31.3. 2021. 

b)  úhrada každoročního investičního příspěvku na další rozvoj základní školy v Jílovém u Prahy ve výši 10 000 Kč na jednoho žáka (prvního až devátého ročníku), který má trvalý pobyt v jiné obci, než v Jílovém u Prahy, a který bude navštěvovat ZŠ v Jílovém u Prahy v daném školním roce, počínaje školním rokem 2020/2021. Splatnost tohoto příspěvku bude nejpozději do 31. 3. následujícího kalendářního roku. 

Všechny takové smlouvy musí být schváleny zastupitelstvy dotčených obcí, a to nejpozději do 15.6.2020. Tyto smlouvy budou následně předloženy zastupitelstvu města Jílové u Prahy ke konečnému schválení.

2. Zastupitelstvo města schvaluje uvolnění finančních prostředků do výše max. 9 milionu Kč včetně 21% DPH z rozpočtu města na realizaci  stavby nové kontejnerové školy v areálu ZŠ Jílové u Prahy, a to v rozsahu podle studie nazvané „Pavilón ZŠ Jílové u Prahy“, zpracované  Atelierem Sukdolák s.r.o., Fibichova 55, Příbram, zakázka č. 2006 ze 04 2020, za těchto podmínek: 

I) Rada města předloží zastupitelstvu k projednání „Koncepci rozvoje školství v Jílovém u Prahy“ na období do roku 2025. Termín do 14.9.2020  (do příštího plánovaného ZM)

II)   Rada města předloží zastupitelstvu  ke schválení „Koncepci rozvoje základní školy v Jílovém u Prahy“ na období do roku 2025. Termín do 15.6.2020.

III)    Zastupitelstvo města ukládá Radě města vypracovat, a na KÚ Středočeského kraje podat, žádost o navýšení současné kapacity ZŠ Jílové u Prahy na maximálně 710 žáků, a to s platností od nového školního roku 2020/2021. Navýšení kapacity bude řešeno detašovaným pracovištěm.

Diskutovaný návrh

Materiál do Zastupitelstva města č. dne 9.12.2019

Předkládá: Michal Bernard

Věc: Dálnice D3 – nesouhlas s předloženou projektovou dokumentací

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města nesouhlasí s umístěním a realizací stavby dálnice D3 – středočeská část dle předložené dokumentace pro územní rozhodnutí dálnice D3 (stavba „D3 0301 – 0303 Praha – Václavice“ Pragoprojekt, a.s.).

Zastupitelstvo města ukládá Radě města zpracovat a podat za město Jílové u Prahy jako účastníka řízení o umístění stavby dálnice D3 podrobné námitky ve lhůtě stanovené příslušným stavebním úřadem v oznámení o zahájení řízení o umístění stavby.

Důvodová zpráva:

EKONOMIKA

 1. Náklady min 60 mld. Kč, tedy 1 km dálnice za 1 mld. Kč! (bez řady doprovodných a vyvolaných staveb). To potvrdilo v roce 2017 MD. PR výstupy v médiích však uvádí jiná čísla než interní zdroje. K projektu SD3 chybí nezávislá analýza, která by posoudila její ekonomickou výhodnost a poměr nákladů a přínosů.
 2. Projekt má nehospodárné a neprůhledné financování (jak potvrdil NKÚ ve zprávě č. 10/15) a odčerpává tak značnou část prostředků, odborné kapacity i pozornosti od menších, avšak mnohem potřebnějších dopravních staveb.
 3. Náklady a ztráty významně převažují nad ev. zisky a přínosy dálnice. Absurdně vysoká pořizovací cena při tom tvoří jen asi jednu pětinu skutečných nákladů, které by byly vynaloženy na provoz/údržbu/opravy v horizontu uvažovaných 100 let užívání dálnice.
 4. Hrozí následná výstavba obřích skladů (viz D1, D6, D8, D10 u Prahy).

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ZDRAVÍ

 1. Dálnice ohrozí místní zdroje půdy, pitné vody a vodní i tepelný režim krajiny. Zásobovat vodou z dálkových přivaděčů další odběratele není udržitelné ani bezpečné.
 2. Projekt dálnice zničí rekreační zázemí Prahy (Posázaví) i hodnotnou a dosud málo dotčenou krajinu Neveklovska a Sedlčanska. V dotčeném území při tom chybí zdroje i cíle dálkové dopravy.
 3. Negativní vliv na zdraví obyvatel a kvalitu jejich života. Prašnost, škodliviny z dopravního provozu a průvodních staveb, kontaminace vody a půdy, rušivé světlo, omezení pohybu v krajině.

DOPRAVA

 1. Dopravní význam SD3 pro ČR je přeceňovaný a projekt nemůže naplnit očekávání příznivců. Nevede do Prahy, ale do obrovské dopravní zácpy na Pražském okruhu u Jesenice, odkud neexistuje odpovídající kapacitní spojení s hlavním městem. Dopravní spojení s Jihočeským krajem i bez SD3 brzy zajistí D4, modernizovaná I/3 a železniční koridor. SD3 je nadbytečná
 2. Projekt SD3 nevyřeší dopravní problémy regionu, naopak pozve zástupy kamionů, kterých se vyspělé evropské země snaží zbavovat, aby si udělaly objížďku přes střední Čechy. SD3 bude indukovat další dopravní zatížení daného území i celé ČR.
 3. Dálnice neuleví přetíženým silnicím od dopravy. Naopak bude indukovat další dopravu: 60 – 90 % přidané kapacity se podle expertních studií zaplní do 5 let. Okolní obce budou velmi tvrdě zasaženy při uzávěrách dálnice, okolní silnice budou v prioritě údržby až po dálnici.
 4. ŘSD s námi hraje nečistou hru – územní řízení na stavbu jižního obchvatu Jílového u Prahy bylo dle informací z letáku ŘSD zastaveno.
 5. Je třeba preferovat levnější a rychlejší opatření, zejména na I/3 a silnicích II. třídy v regionu, prioritně:

I/3: nové MÚK Benešov (2x + tunel), Jírovice, ev. další (např. Hostišov)

I/3: obchvaty obcí Olbramovice, Benešov, Miličín

I/3: uspořádání 2+2 (D1 – Benešov), 2+1 (Benešov – Mezno)

obchvaty obcí aj. řešení: Kamenný Přívoz, Jílové, Křešice, Neveklov aj.

PŘÍPRAVA PROJEKTU

 1. Zásadní rozpory mezi EIA a DUR existují už v základních parametrech projektu (kapacita dopravy, návrhová rychlost aj.).
 2. Trasa dálnice je vedena nevhodně a projekt stojí převážně na neaktuálních podkladech, takže je neustále záplatován a představuje pro své okolí značné hrozby. Chybějící posudky, porušování technických předpisů MD apod.
 3. Jak je zřejmé z projektové dokumentace, může dojít k propadům v poddolovaném území, poškození domů, zničení vodních zdrojů mnohých obcí, sesuvům a jiným „nepředvídatelným“ událostem – obdobně jako v případě dálnice D8.
 4. Kampaň na podporu projektu je manipulativní – uvádí nepřesné/nepravdivé informace a zamlčuje/zkresluje negativa projektu.
 5. Hejtmanka Jermanová zcela nepravdivě tvrdí, že „radnice v Jílovém stavbu D3 podporuje“ (viz Benešovský týden)
 6. Absurdní anachronismus středočeské D3: projekt ze 70. let, posouzení EIA na základě dat 1960-2010, územní a další schvalovací řízení po roce 2020 (územní řízení přerušeno, chybí podkladová rozhodnutí a stanoviska, bude se opakovat proces EIA) – realizace velmi pravděpodobně po 2030.
 7. Riziko mnohaletých průtahů stavby, objížděk při nekončících opravách, navyšování nákladů a zátěže okolí. Negativní důsledky ponesou především místní obyvatelé, profitovat budou dodavatelské firmy. Nechvalně známá dálnice D8 vedená přes CHKO v sesuvném území a další projekty ŘSD jsou vážné varování.
 8. SD3 obsahuje: 44 mostů, 7 tunelů, most přes Sázavu výšky 110 m, 9 mimoúrovňových křižovatek. Jak si ŘSD poradí se stavebně komplikovanou stavbou v náročném území, když ani jihočeskou D3 v rovinatém území nezvládli? Při stavbě, opravách a při nehodách na dálnici budou vozidla hledat objízdnou trasu tam, kde žádná neexistuje (na II/105 bude katastrofa).
 9. Odborná revize projektu SD3 odhalila řadu fatálních technických vad. Např. nesoulad stavby s technickými předpisy, založení pilířů mostu přes Sázavu v poddolovaném území,problémy s geotechnickým průzkumem aj. Viz např. tyto oponentní posudky, zadané a hrazené městem Jílové u Prahy: Geotechnické posouzení DUR Ing. Šmíd, 7/2018 Posouzení rozptylové studie, Ing. Morávek, 4/2018 Posouzení hlukové studie Ing. Šnajdr, 10/2019
 10. Proti dálnici aktuálně otevřeně vystupuje 11 obcí (včetně města Jesenice), které požadují alternativní řešení.

Další zdroje:

http://www.ceskedalnice.cz/dalnice/d3/ http://www.alternativad3.cz/aktuality-a-upozorneni/

http://www.d3klid.cz/

Přílohy:

 • Geotechnické posouzení DUR Ing. Šmíd, 7/2018
 • Posouzení rozptylové studie, Ing. Morávek, 4/2018
 • Posouzení hlukové studie Ing. Šnajdr, 10/2019
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial