Blog

Dálnice za každou cenu?

V Jílovém proběhlo dne 19. 1. v režii Ministerstva dopravy a za účasti ministra Kupky a dalších představitelů resortu dopravy setkání se zástupci obcí dotčených stavbou dálnice D3. Setkání proběhlo bez účasti veřejnosti a spolků. Tématem setkání byl stav přípravy v jednotlivých úsecích plánované trasy středočeské dálnice D3.

Spolek Alternativa středočeské dálnice D3 (AD3) je iniciativa obcí, spolků a jednotlivců usilující o kvalitní řešení dopravní obslužnosti jižní části středních Čech při respektování zájmů zdejších obcí a životního prostředí všech obyvatel. Iniciativa opakovaně vyhodnotila záměr na základě desítek aktuálních odborných posudků jako ekonomicky a dopravně problematický, obsahově zastaralý a pro Středočeský kraj nevýhodný.

Ministerstvo dopravy se vypořádalo s oprávněnými námitkami odpůrců jednoduše: označilo je za dezinformace a dál opakuje svoje mantry. Ministr Kupka propaguje takticky výstavbu dálnice v médiích, přitom schvalovací proces má vážné problémy. Ministr dosud nepředložil jasný důkaz o ekonomické a dopravní výhodnosti investice větší než 60 mld. Kč. Poslední relevantní kalkulace, kterou má MD k dispozici je z roku 2015. Reálné náklady mohou být ale daleko vyšší, protože tato kalkulace se neopírá o aktuální ceny a data z dopravy.

Za „Jílovsko pro lidi“ nesouhlasíme s trasováním středočeské části dálnice D3, tedy přes oblast Posázaví. Chceme levnější, efektivnější, šetrnější a udržitelnější řešení a jsme zajedno se stanovisky AD3.

Řešme problémy s bezdomovectvím dříve než bude pozdě

Díky rozmachu sociálních sítí se dnes téměř každý může dozvědět,co nám v našem městě či obci vadí, co nám tu schází, co nás těší nebo co bychom si přáli. Každý den máme možnost v různých „facebookových skupinách“ debatovat nad různými tématy.

Rádi bychom ve skupině „Sousedi-Jílové u Prahy“ ocenili přístup těch sousedů, kteří i když zrovna s daným tématem nesouhlasí, tak se neuráží, naopak hledají řešení, nebo si slušně oponují. Někteří dokonce ke zlepšení stavu věcí aktivně navrhují konstruktivní východiska podložená svými vědomostmi nebo zkušenostmi. Z toho jednoznačně vychází, že máme vztah k místu, kde žijeme a záleží nám na něm.

 Jedním z témat, které v Jílovém delší dobu rezonuje, je přítomnost bezdomovců či jiných nepřizpůsobivých lidí popíjejících alkohol nebo užívajících v jakoukoliv hodinu návykové látky v nedávno nákladně zrekonstruovaném parku na náměstí. Tito lidé svým chováním tento veřejný prostor doslova znehodnocují. Park by měl být pro občany, ale i pro návštěvníky Jílového jakousi oázou klidu sloužící k odpočinku a relaxaci. Místo toho se stal lokalitou strachu.

Tímto problémem by se měla aktivně zabývat pracovní skupina složená ze zastupitelů města, policie, pracovníků sociálního odboru . Ti musí zpracovat jasný strategický plán ochrany obyvatel města Jílového před projevy nimi sociálně-patologického chování, jehož jsme denně svědky. Nárůst osob bez domova, nárůst uživatelů drog, projevy výtržnictví a vandalismus.

Chceme žít, stejně jako mnozí spoluobčané na bezpečném místě a proto žádáme městský úřad a policii, aby se bezodkladně věnovali tomuto problému, neboť hrozí, že nám všem přeroste přes hlavu. Není to jednoduché téma, je velice rozsáhlé, je ale třeba říct na rovinu, že tento problém máme a jak ho chceme koncepčně řešit.

Proč chce město zbytečně vyhazovat miliony?

Na zastupitelstvu města dne 13.6.2022 se mimo jiné projednávalo deset návrhů usnesení, týkajících se schválení smluv o smlouvách budoucích mezi Ředitelstvím silnic a dálnic a naším městem. Jejich obsahem je převzetí nejrůznějších stavebních objektů souvisejících s plánovanou výstavbou dálnice SD3 do vlastnictví města.

Vedení města předložilo zastupitelům tyto právně závazné smlouvy bez jakéhokoliv stanoviska právníka (kterého si město paušálně platí), chybělo vyjádření rady, a dokonce to neprojednávala ani stavební komise. Smlouvy neobsahují žádné plány nákladů na provoz a údržbu těchto staveb. Na základě těchto rozpočtů by město mělo zadat vypracování odborných oponentních posudků, aby toto natolik zásadní rozhodnutí zastupitelů bylo co nejobjektivnější.  V případě realizace výstavby dálnice, by schválením těchto smluv muselo totiž město za tyto náklady převzít finanční odpovědnost a zároveň právní odpovědnost za jejich provoz. To by mělo značný dopad na budoucí rozpočty města (životnost dálnice se počítá na 100 let).

Nejabsurdnější se jeví převzetí lávky v délce cca 780 m a výšce 50 m nad řekou. Lávka je spojená s mostem a náklady na její údržbu jsou v prvních letech odhadovány na jeden milion korun ročně. Tato částka bude stále stoupat. Smysl nedává ani převzetí hlukových valů u jižního obchvatu. K čemu nám to bude?  Z mého pohledu se jedná o záležitosti pro město krajně nevýhodné. Působí to dojmem, že projednání těchto bodů bylo naprosto nepřipravené, bez kompletní dokumentace a vedené snahou prosadit podpis smluv ještě před podzimními komunálními volbami. Přitom není kam spěchat, ŘSD připravuje stavbu třicet let, projekt se několikrát měnil a dá se předpokládat, že ke změnám bude docházet i v budoucnosti. Město nemá povinnost tyto stavby převzít, jsou plánovány jako součást stavby dálnice a pokud je ŘSD postaví, ať si je také udržuje.

Udělat si vlastní názor můžete poslechem diskuze zastupitelstva: http://webcontent.jilove.cz:88/13_06_2022/Bod13_001.html

Ilona Tietzová

Děkujeme pane Šmíde, kdyby na zodpovědných místech byli lidé jako Vy…

Zemřel neúnavný ochránce přírody  neodmyslitelně spjatý s místní krajinou pan Ing. Otakar Šmíd, který byl více než 25 let tajemníkem sdružení Krajina 2000 

Pokud mu zdraví dovolilo, nevynechal jedinou možnost, aby formou článků do Jílovských novin nebo při osobních jednáních na úrovni obce, kraje, ministerstev až po parlament hájil pro budoucí generace udržitelnost života v přírodní krajině Jílovska.  Za připomínku rozhodně stojí jeho osobní nasazení poukazovat na nesmyslnost projektu výstavby středočeské D3. 

Byla pro nás čest s ním spolupracovat.

Zuzana Topiarzová, Jílovsko pro lidi

Zapomenuté pozemky a domy

V celém Česku je přes 170 tisíc pozemků a nemovitostí bez udaného majitele či s nedostatečnými informacemi o nich. Připravili jsme proto již přetřízený abecední seznam se 143 záznamy v excelu ke stažení. Týká dotčených pozemků ve všech katastrálních územích v Jílovém, kde nejsou dostatečně identifikovaní vlastníci. Podívejte se, zda-li se to netýká přímo vás, vaší rodiny či vašich předků.

Bližší informace najdete zde: https://www.uzsvm.cz/up-stredni-cechy

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových seznam pravidelně aktualizuje, velkou většinu položek tvoří pozemky, zejména se jedná o ornou půdu a také cesty, lesní nebo travní pozemky. Najdou se ale také rodinné a bytové domy, chaty nebo garáže. Pokud Vaše rodina či příbuzní měli nějaké pozemky a nemovitosti v minulosti, stojí za to situaci prověřit. Celý seznam pro celou republiku je ke stažení zde:

Doba pro kontrolu se opravdu blíží ke konci, pokud se vlastníci o nemovitosti nepřihlásí do 31. 12. 2023, uběhne lhůta daná novým občanským zákoníkem a majetek pak přejde na stát.

Zvýšení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí

V září bylo zastupitelstvem města Jílového schváleno zvýšení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí ze druhého stupně na třetí. Co to pro každého z nás znamená? Stávající daň z věcí nemovitých se zvedne o jednu třetinu. Toto zvýšení se netýká pozemků, které jsou uvedeny v katastru nemovitostí v oddílu A a B, tj.orná půda, chmelnice, vinice, zahrada, ovocný sad a trvalý travní porost.

Co všechno jde? A nejde?

Z pohledu občanů připojených obcí je toto zvýšení nespravedlivé. Místní infrastruktura v porovnaní s Jílovým je nesrovnatelná. Chybí vodovod, plyn, kanalizace, chodníky, dopravní spojení a apod. a na to všechno musejí obyvatelé těchto obcí doplácet. Na zastupitelstvu jsme s tímto plošným navýšením nesouhlasili. Zvýšení přesto bylo schváleno s tím, že koeficient je pro všechny části obce stejný a jinak to nejde.

Zákon o dani z nemovitosti ale umožňuje obcím úpravu koeficientu pro jednotlivé části obce a mohou tak koeficient nejen stanovit, ale i dokonce snížit….., ovšem kdyby  se tím chtěli více zabývat.

O nás bez nás

Dne  22.10. bylo  na úřední desce města vyvěšeno oznámení o „Zahájení stavebního řízení severního obchvatu v Jílovém u Prahy“.


Přeložka silnice, která je navržena zároveň jako případný přivaděč pro napojení Jílového na středočeský úsek plánované dálnice D3 a dotýká se  okraje zastavěné části Radlíka, vzbuzuje u obyvatel oprávněné  obavy.

 Proč město, které je účastníkem řízení dostatečně neprezentuje stavbu severního obchvatu obyvatelům, kteří sice účastníky řízení nejsou, ale přitom se stavba kvality jejich životů výrazně dotyká (hluk, znečištění ovzduší, světelný smog apod.) ?

Proč město neuplatňuje  jejich námitky, připomínky k projektové dokumentaci, ke způsobu provádění atd ?

Proto dne 5. 11. podali obyvatelé Radlíka níže uvedenou žádost spolu se 62 podpisy, která byla odeslána zastupitelům a členům rady města s podpisy obyvatel města.

Žádost o vypracování aktuální hlukové studie v souvislosti se zahájením stavebního řízení severního obchvatu Jílového u Prahy

4.11.2020

Vážení členové rady, vážení zastupitelé města,

jménem obyvatel Radlíku Vás v rámci uplatnění připomínek města Jílového jakožto účastníka řízení v souvislosti s „Oznámením o zahájení stavebního řízení severního obchvatu v Jílovém, přeložka silnice II/105, Radlík – Šenflugova ul.“ naléhavě žádáme, abyste při uplatňování námitek požadovali vypracování aktuální hlukové studie.

Predikce modelové hlukové studie, která je součástí řízení EIA z roku 2010, byla totiž zhotovena na základě dobové situace, a neodpovídá tedy současné situaci a nyní je nepoužitelná.

Přeložka silnice, která je navržena zároveň jako případný přivaděč pro napojení Jílového na středočeský úsek plánované dálnice D3 a dotýká se okraje zastavěné části Radlíka, výrazně ovlivní život obyvatel bydlících v její blízkosti.

Pokud by tato městem uplatněná námitka nebyla akceptována, dovolili bychom si Vás požádat, abyste tuto studii v zájmu svých občanů zadali ke zhotovení Vy sami.

Věříme, že naše žádost bude kladně vyřízena.

S pozdravem vaši spoluobčané

Premiér Babiš jednal s odpůrci středočeské dálnice D3 o řešení dopravy na jih od Prahy

Praha, 2.9. 2020, tisková zpráva Alternativy středočeské D3

11 obcí, 1.500 občanů a 6 spolků podepsaných pod peticí Alternativy středočeské D3 (www.alternativad3.cz/petice) požaduje, aby vláda a Ministerstvo dopravy věnovali pozornost bezodkladnému zlepšení bezpečnosti a průjezdnosti na silnici I/3 a veřejné dopravě před doposud protežovanou středočeskou dálnicí D3. Premiéra zaujala předkládaná řešení a navrhl pokračovat v jednání. Další schůzka by se měla uskutečnit ještě na podzim tohoto roku.

Z navržených opatření se jednalo zejména o přidání dalších jízdních pruhů, zahloubení silnice u Benešova, o obchvatech Benešova, Olbramovic a Miličína a o bezpečných mimoúrovňových křižovatkách.

Strategie Ministerstva dopravy na dostavbu SD3 podle projektu západní varianty je v rozporu s aktuální Dopravní politikou ČR (strategický vládní dokument) a odporuje i Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1315/2013. Studie ekonomické a dopravní výhodnosti celé dálniční stavby není aktuální. Zhruba 60 km nové dálnice za neúnosných 62 mld. Kč by podle kritiků dopravu v území příliš nezlepšilo a způsobilo by naopak nové problémy, zejména zahlcení regionu další dopravou, otevření hodnotné krajiny Posázaví, Neveklovska a České Sibiře developerům nebo ohrožení vodních zdrojů. Odpor sjednocených obcí proti dostavbě projektu dálnice z 80. let minulého století sílí. Odborná oponentura projektu středočeské D3 ukázala značné technické nedostatky a rizika v území, kterým je trasa dálnice navržena. Zástupci Alternativy středočeské D3 požadují řešit dopravu na jih od Prahy dříve a efektivněji než pomocí problematické dálnice.

Roman Andres, předseda Alternativy středočeské D3, vysvětluje: „Nejsme odpůrci dálnic obecně a nejde nám o přesunutí západní trasy dálnice. Jsme rádi, že jsme byli po mnoha letech snažení konečně vyslyšeni a jednáme o řešeních, která mohou v brzké době pomoci lidem v regionu. Alternativa 0+ je soubor opatření ve stávajících koridorech, který vyjde stát levněji o desítky miliard, nebude indukovat novou dopravu tak jako dálnice, nezlikviduje krajinu a neohrozí zdejší obce.

Pavel Smutný, starosta Jesenice, k tomu říká: „Bylo by pro nás nepřijatelné, aby se povolila další zátěž blízkého okolí Jesenice, protože by to vedlo k zásadnímu porušování hygienických limitů hluku a k vážnému poškození zdraví obyvatel.  Navíc samotná studie pořízená pro Ministerstvo dopravy prokazuje již nyní překročení ekonomické výhodnosti dálnice o desítky procent- prostě se občanům ČR nevyplatí, snad s výjimkou dodavatelských firem a zainteresovaných osob.

Poznámky pro editory:

https://benesovsky.denik.cz/zpravy_region/dalnici-d3-u-prahy-hrozi-zpozdeni-jeji-osud-bude-mit-v-rukou-plzen-20190415.html?fbclid=IwAR1Yyq65gD5Z-8YLav4uJSbadK8QnZcKj0ch4_qjJi508mQp_ZZF42KrgsY

https://www.ceskatelevize.cz/porady/1095913550-nedej-se/220562248410019-zabijeni-povoleno DŮLEŽITÉ V ČASE 13.10-16.30

https://echo24.cz/a/SgPpy/jermanova-zaklekla-na-obce-pokud-nebudou-spolupracovat-na-priprave-d3-nebude-vodovodni-privadec

https://zpravy.aktualne.cz/domaci/emise-z-dopravy-v-cesku-rostou-temer-nejrychleji-z-cele-eu/r~83f15c24975011e9b7740cc47ab5f122/

https://www.novinky.cz/ekonomika/clanek/dostavba-d3-zacne-v-roce-2024-tvrdi-vlada-zcela-nerealne-reaguji-odpurci-40290922

https://www.lidovky.cz/domov/roky-je-nicil-hluk-z-obchvatu-v-cesku-zastani-nenasli-pomohla-jim-az-evropska-unie.A160103_171320_ln_domov_ele

O středočeské D3 není opravdu rozhodnuto

Tučně označené fáze ještě neproběhly:

1. zásady územního rozvoje Středočeského kraje (ZUR)

2. posouzení vlivu na životní prostředí (EIA) + posudek MŽP

3. dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR)

4. řízení o výjimkách z ochrany zvláště chráněných druhů

5. územní řízení (vč. závazných stanovisek a vyjádření všech dotčených subjektů)

6. dokumentace pro stavební povolení (DSP)7. stavební řízení

8. majetkoprávní vypořádání, vyvlastňování

9. zadávací řízení na zhotovitele stavby

Co mohou obce a jednotlivci dělat pro zlepšení situace?

podepište petici AD3 na adrese www.alternativad3.cz/petice a využijte všech příležitostí podávat námitky a negativní stanovisko k dálnici (může udělat obec, vlastník pozemku, každý)

sledujte webové stránky a Facebook iniciativy Alternativa středočeské D3, sdílejte informace Alternativy středočeské D3 mezi sousedy i na internetu (může udělat každý)

přečtěte si právního rádce AD3 na adrese http://www.alternativad3.cz/pravni-radce (může udělat každý)

chraňte obecní pozemky a další hodnoty veřejného prostoru před zničením dálnicí (může udělat obec, zastupitel) 

napište nám na info@alternativad3.cz jakékoliv věcné důvody a důkazy vašeho nesouhlasu – využijeme je pro podání námitek ve správních řízeních

uspořádejte veřejnou besedu s pomocí Alternativy středočeské D3 (může udělat obec, zastupitel, vlastník pozemků, veřejnost)

neposkytujte souhlas s jakýmkoli využitím svého majetku ve prospěch stavby dálnice (může udělat obec a vlastník pozemku)

nabídněte Alternativě středočeské D3 svoji pomoc nebo podpořte naše úsilí peněžním darem na transparentní účet Alternativy středočeské D3 2600996955/2010 (může udělat každý)

Požadujte rychlejší a méně škodlivé řešení dopravních problémů!

Navštivte www.alternativad3.cz

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial