Blog

Proč nedůvěřovat projektu středočeské dálnice D3

 1. Trasa dálnice je vedena nevhodně a projekt je špatně připraven, takže je neustále záplatován a představuje pro své okolí značné hrozby.
 2. K projektu SD3 chybí nezávislá ekonomická analýza, která by posoudila její ekonomickou výhodnost a prokázala poměr nákladů a přínosů.
 3. SD3 je předražená. Interní situační zpráva ŘSD (2016) uvádí zcela odlišné ceny než PR výstupy v médiích.
 4. Hrozí nám katastrofální sucho. Budovat obří stavbu, která ohrozí místní zdroje půdy, pitné vody obcí a vodní i tepelný režim krajiny, je naprosto nezodpovědné.
 5. Stavba dálnice v navrhované trase je v příkrém rozporu s evropskou i českou legislativou zejm. v souvislosti s ochranou vod.
 6. Obáváme se průtahů stavby, objížděk při nekončících opravách, navyšování nákladů a zátěže okolí. Negativní důsledky ponesou především místní obyvatelé. Nechvalně známá dálnice D8 (aj.) je vážné varování.
 7. Není jasné, jak si ŘSD poradí s komplikovanou stavbou v náročném území, když i v rovinatém území Jihočeské D3 máme místo dálnice stále jen nekonečné staveniště a dosud neexistují slibované obchvaty obcí na silnici I/3 (tzv. Benešovské).
 8. Projekt ohrožuje bezpečnost, kvalitu života a zdraví i ekonomické zájmy obyvatel nemalé části středočeského kraje.
 9. Dopravní význam SD3 pro ČR je přeceňovaný. Dopravní spojení s Jihočeským krajem celkem brzy zajistí dálnice D4, modernizovaná silnice I/3 a železniční koridor.
 10. Projekt SD3 nevyřeší dopravní problémy regionu, avšak bude indukovat další dopravní zátěž daného území i celé ČR.
 11. Projekt SD3 je v mnoha ohledech zastaralý, nereflektuje současné ani budoucí potřeby lidí a limity území.
 12. Projekt SD3 trpí řadou technických vad a při jeho projednávání v dotčených obcích se ukazují nesrovnalosti a rizika. 
 13. Dálnice pravděpodobně nebude dokončena před rokem 2030. Řešení dopravy v našem regionu nesnese odklad.
 14. Zábor a znehodnocení soukromých a obecních pozemků.
 15. Projekt nepodporuje principy udržitelné dopravy, zvyšuje kapacity pro kamionovou a osobní automobilovou dopravu a zvýší celkovou dopravní zátěž v širokém okolí.  
 16. Veřejný zájem na SD3 nebyl nikdy objektivně prokázán, ani jeho nadřazenost ostatním veřejným zájmů, jako např. zdraví lidí, kvalitní životní prostředí, ochrana vodních zdrojů aj. 
 17. Projekt přináší velká environmentální rizika: ohrožení vodních zdrojů, narušení vodního a tepelného režimu krajiny, umocnění dopadů katastrofálního sucha, půdní eroze aj.
 18. Projekt představuje velkou hrozbu pro rekreační zázemí Pražanů –  Posázaví.
 19. Projekt ohrozí produkční podmínky zemědělství, lesnictví, rybníkářství a podpoří rozvoj půdní eroze.

Obhajoba dálnice je postavena na mýtech

Přečtěte si 6 hlavních mýtů o dálnici a argumenty, které je vyvrací:

 1.  „Už je rozhodnuto, že dálnice bude a kudy povede – musíte se s tím smířit“. Věc je stále otevřená a je možné ji ovlivnit. Důležitá správní řízení (územní, stavební aj.) ještě nezačala, je napadána platnost EIA, zdroje financí nejsou k dispozici. Ev. stavbu plánuje ŘSD začít v roce 2024, velmi pravděpodobně však tento termín nebude dodržen. Viz http://www.alternativad3.cz/?p=586
 2.  „Dálnice D3 vás přivede rychleji do Prahy“ Dálnice D3 do Prahy nevede, má být připojena na dosud nedořešený a problematický okruh u Jesenice, při čemž odtud odpovídající spojení s městem chybí. V případě realizace SD3 = dopravní katastrofa. Proto nesmí být SD3 postavena dříve než obchvaty Benešova, Olbramovic a Miličína, nové MÚK a zkapacitnění na I/3, které tuto silnici učiní průjezdnou a bezpečnou. Viz http://www.alternativad3.cz/?p=530
 3.   „Dálnice vyřeší dopravní problémy regionu“. Dálnice stávající problémy převážně neřeší a nové způsobí – je totiž řešením pro tranzit. Zdejší dopravní problémy však souvisí s příměstskou dopravou, cestní sítí uvnitř regionu a trestuhodně zanedbanou silnicí I/3. V případě realizace dálnice by dopravní zátěž území ještě více vzrostla a místní lidé schytali všechny negativní důsledky. Viz http://www.alternativad3.cz/?p=750
 4.  „S dálnicí přiteče voda“. Problémy s vodou se stavbou SD3 nekončí, ale začínají. Místo hospodaření a vodní soběstačnosti vnucuje Krajský úřad a ŘSD obcím závislost na dodávkách, zvyšování vodního dluhu v krajině a nákup vody. Dopustit, aby voda z krajiny mizela, dopustit zničení zdrojů stavbou dálnice a pak vodu prodávat může být strategie, jak lidi ovládat či vydírat. Viz http://www.alternativad3.cz/?p=650.
 5.  „Zkvalitnění života v regionu“. Dosud region profituje z málo dotčené krajiny a turistického ruchu, což je však dálnicí ohroženo. SD3 neuleví kraji hluku, emisí a stresu z dopravy, ale přispěje k jejich plošnému zvýšení. SD3 totiž především nabídne cestu kamionům, kterých se např. v Německu snaží zbavit a způsobí zamoření okolní krajiny průmyslovými stavbami. Viz http://www.alternativad3.cz/?p=760 , http://www.alternativad3.cz/?p=756 ,
 6.  „Dálnice uleví přetíženým silnicím od dopravy“. Dálnice naopak indukuje další dopravu: 60 – 90 % přidané kapacity se podle expertních studií zaplní do 5 let. Okolní obce budou velmi tvrdě zasaženy při uzávěrách dálnice, okolní silnice budou v prioritě údržby až po dálnici. Sama realizace D3 je v nedohlednu, zatímco vážnější problémy s již připraveným řešením jsou kvůli ní odsouvány. Viz např. http://www.auto-mat.cz/2015/08/udrzitelna-mobilita-23-dopravni-indukce-a-redukce

Projekt SD3 trpí řadou vad a nemůže naplnit očekávání příznivců

 1. Nikde a nikým není zaručeno avizované převedení stávající zátěže ze silnice 1/3 (tzv. Benešovská) v případě existence dálnice. Dle EIA (2010) je navíc SD3 projektována nepochopitelně na dopravní kapacitu v r. 2030. Pokud očekáváme i nadále zvyšování intenzity dopravy v čase, pak po uvedeném roce SD3 přestane kapacitně vyhovovat svému účelu.
 2. Negativní vliv na zdraví obyvatel a kvalitu jejich života. Prašnost, škodliviny z dopravního provozu a průvodních staveb, kontaminace vody a půdy, rušivé světlo, omezení pohybu v krajině, stres. Permanentní hluk i přes protihluková opatření. Globálního obchod má přednost před zdravím lidí. Viz https://www.ochrance.cz/aktualne/tiskove-zpravy-2016/nadlimitni-hluk-z-dopravy-zatezuje-statisice-lidi/, https://www.ochrance.cz/uploads/tx_odlistdocument/Hlukova_zatez.pdf .
 3. Odborná revize projektu SD3 odhalila řadu fatálních technických vad. Např. nesoulad stavby s technickými předpisy, založení pilířů mostu přes Sázavu v poddolovaném území, problémy s geotechnickým průzkumem aj. Otázkou také je, zda stavbu, která byla schválená v řízení EIA jako čtyřproudá rychlostní silnice pro rychlost 120 km/h lze považovat za plnohodnotnou dálnici.
 4. Projekt má nehospodárné a neprůhledné financování a odčerpává tak značnou část prostředků, odborné kapacity i pozornosti od menších, avšak mnohem potřebnějších dopravních staveb. Předražený projekt SD3 zaplatí občané přispívající daněmi do státního rozpočtu, i když většina z nich nebude jeho uživateli. Evropská unie pravděpodobně tuto stavbu nebude financovat.
 5. Náklady a ztráty významně převažují ev. zisky a přínosy dálnice. Absurdně vysoká pořizovací cena (1 miliarda Kč / 1 km dálnice) tvoří pouze jen asi jednu pětinu skutečných nákladů, které by byly vynaloženy na provoz/údržbu/opravy v horizontu uvažovaných 100 let užívání dálnice. 
 6. Výše investice na 60 km SD3 jsou uváděny účelově, podle okolností. PR materiály KÚ a ŘSD uvádí v médiích nižší náklady než interní situační zpráva ŘSD (2016). Zde uvedená cena je 60 mld. Kč a zpráva NKÚ č. 10/2015 dokazuje, že při obdobných akcích ŘSD překračuje rozpočet přibližně o 50 %. Jsou tak vysoko překročeny náklady srovnatelných staveb v ČR i např. v Německu.
 7. Důkladná studie nákladů a přínosů investice pro ČR, resp. Středočeský kraj, resp. pro dotčený region zatím chybí. Je nezbytně nutné její vypracování skutečně nezávislou institucí a na základě aktuálních dat!
 8. Špatná příprava a absurdní anachronismus středočeské D3: projekt z 80. let, posouzení EIA na základě dat 1960-2010, územní a další schvalovací řízení po roce 2018, plánovaná realizace 2024-28 (velmi pravděpodobně však po 2030!). Kontroverzní podklady, zdůvodňování potřeby, sporné přínosy. Toto má být řešení pro potřeby ČR v nadcházejících 100 letech (doba fungování dálnice)?

Alternativy jsou výrazně levnější, časově i technicky dostupnější.

Článěk je převzatý od spolku Alternativa D3, která stejně jako soudní znalci a Nejvyšší kontrolní úřad, upozorňuje na nespočet vážných chyb projektu D3.

Jak to vidí…Kateřina Krištůfková

Pracuješ jako paní učitelka na základní škole, za tu dobu jsi poznala mnoho dětí. Co si myslíš, že dětem v Jílovém nejvíce schází pro jejich vyžití?

V našem městě chybí komplexní plán týkající se podpory rozvoje dětí. Ve spolupráci s rodiči a možná i zapojením samotných dětí by se mohla vytipovat slabá místa, a tím tak zjistit jejich přirozené potřeby. Je zde málo míst, kde by se děti cítily příjemně a kde by prostředí zábavným interaktivním způsobem stimulovalo jejich další rozvoj.

Je také velká škoda, že Umělecká škola v Jílovém nemá dostatečnou kapacitu vyučujících a že zájem o výuku mnohonásobně převyšuje nabídku.

Jsem aktivní člověk a pohyb je nedílnou součástí mého života. Dětem se naopak pohyb ze života vytrácí, dávají přednost počítačům, tabletům a chytrým telefonům. Pro rozšíření pohybových aktivit a zlepšení fyzické kondice dětí bych uvítala ve veřejném prostoru hřiště s herními prvky pro různé věkové kategorie, nejen pro ty nejmenší. Například horolezeckou stěnu. U stávajících hřištˇ postrádám jejich pravidelnou údržbu.

Na základní škole se věnuješ už deset let programu Ekoškola. Jak se program vyvíjí a co přináší dětem a jejich rodinám? Jaká je tvoje motivace pro práci ve školství?

Snažíme se vést žáky k odpovědnosti za stav životního prostředí. Učíme je, aby porozuměli dopadům své činnosti a současně s tím, jaké počínání je zodpovědné a šetrné. Poskytujeme jim dostatek informací o globálních problémech a jejich rodinám dostatek námětů v oblasti ekologie. Program se od počátku zabývá těmito tématy – ENERGIE, VODA, ODPADY a DOPRAVA. Každoročně rozšiřujeme výuku o další okruhy, nyní to jsou ŠETRNÁ SPOTŘEBA, BIODIVERZITA a KLIMATICKÉ ZMĚNY. Nejnovějším tématem je JÍDLO A SVĚT. Na 2. stupni přibyly žákům předměty jako jsou environmentální výchova a globální výchova. Na práci s dětmi v tomto projektu mě motivuje především možnost předávat to, čemu sama pevně věřím.

Razantní nárůst počtu dětí v Jílovém přináší radost i mnoho starostí. Jaké kroky by podle tebe měla radnice udělat, aby práce s dětmi ve škole a trávení volného času s rodiči přinášelo co nejvíce radosti?

Rozvoj našeho města úzce související s výstavbou rodinných domů s sebou přináší potřebu rozvoje městské infrastruktury, mimo jiné lepší dostupnosti škol. Některé obce mají špatnou dopravní obslužnost (Luka, Studené). Domnívám se, že by město mohlo pomoci mladým rodinám s dopravou dětí do škol zřízením tzv. školního autobusu. Toto řešení by mělo dvojí efekt: řešení bezpečné přepravy dětí do školních zařízení a snížení každodenních ranních dopravních kolapsů v těchto lokalitách. Základní škola původně stála na klidném místě. Plánovaná výstavba megalomanské sportovní haly by zabrala další část školního pozemku a přivedla by další dopravu. Myslím si, že pro potřeby školy by postačila rekonstrukce sokolovny anebo výstavba odpovídající tělocvičny.

Jak to vidí…Ivo Nevečeřal

Mgr. Ivo Nevečeřal

Ivo, s lidmi pracuješ bez tří let neuvěřitelných padesát let, což je velmi obdivuhodné. Co tě u této práce drží a čím tě naplňuje?

To, že pracuji s lidmi, za to může naprogramování tohoto člověka v tomto životě. Každý se narodí s nějakými předpoklady, což vůbec není náhoda, většina z nás není na planetě Zemi ani poprvé, ani naposledy. Nikdy mě nenapadlo, že bych chtěl být učitelem, stalo se to “náhodou.” Také “náhodou” jsem se na začátku dospělosti setkal s Eduardem a Mílou Tomášovými, kteří měli chatu v Borku, a tam jsem za nimi jezdil. To byli moji učitelé opravdového, hlubokého, nesobeckého života. Mám je za svoje druhé rodiče. U nich jsem se “podruhé narodil” a v tomto narození žiji dodnes, až do smrti. Byli to opravdoví Buddhové (Buddha = probuzený). Jeden současný probuzený mladík Jeff Foster z Anglie napsal knížku s názvem: Život beze středu – probuzení ze snu oddělenosti. Toto je můj život, podle tohoto názvu knížky se snažím žít.

Určitě vidíš, jak se naše společnost mění. V čem se mění k lepšímu a v čem podle tebe k horšímu?

K lepšímu se mění, že stále víc lidí se začíná zajímat o “duchovní” sféru života. Je to tím, že již od malička jsou přesyceni hmotou, žijeme tady na západě v přepychu, tak jak lidé nikdy v minulosti nežili. A přesto často vůbec nejsme šťastní. Tohle neštěstí pak přivede člověka k sobě samému, začne hledat v sobě. Často ani neví, že k tomu nabádal Ježíš „království Boží je ve vás“. Buddha to vysvětloval (500 let před Ježíšem) přímo vědecky: „Je tu cosi nezrozeného, nepočatého, nestvořeného, nesloženého, bez čehož by nebylo všechno to zrozené, počaté, stvořené, složené.“ A učil lidi meditovat o tom, kdo a co doopravdy jsou.

K horšímu se mění životní prostředí matky Země. Jsem z toho někdy hodně smutný, pak se ale uklidním myšlenkou: Jestli lidé budou dále ničit životní prostor planety, dojde časem k nějaké katastrofě, při které budou zničeni lidé. Vesmírný život (můžeme tomu také říkat Pán Bůh) si s člověkem poradí. Komu není rady, tomu není pomoci. Takže se vlastně celý život zabývám ekologií. Všem těm duchovním věcem se dá také říci hlubinná ekologie.

V našem městě jsi založil mnoho zájmových skupin, co podle tebe aktivním lidem a dětem v našem městě chybí?

Nevím, co komu chybí v Jílovém, mě nechybí nic. To neznamená, že by bylo všechno dokonalé, ale když děláš, co můžeš, snažíš se žít s lidmi, s přírodou, s vesmírem, zkrátka když žiješ na 100 % (anebo se o to alespoň ze všech sil snažíš), nemáš čas zabývat se tím, co ti chybí. Spíše bych se zabýval tím, čeho je nadbytek. Mně například bohatě stačil jeden obchoďák v Jílovém, dva jsou podle mě zbytečné, ale jak je vidět, většina lidí si to pochvaluje. Kéž by byli díky tomu doopravdy šťastnější. Jenže tak to nefunguje. Jak to říkal Eduard Tomáš: „Není štěstí v žádném z předmětů tohoto světa. Je v nás.“

Občanů se nikdo nezeptal

Počátkem roku 2018 jsem se jako členka OV Luka pod Medníkem zúčastnila na městském úřadě schůzky zastupitelů města Jílového se zástupci Ředitelství silnic a dálnic a Pragoprojektu. Od setkání jsem očekávala, že nás ŘSD seznámí s projektem dálnice D3, vysvětlí nám některé nesrovnalosti a rozptýlí moje pochybnosti a obavy. Nic z toho se nestalo. Skutečnosti, které jsem se dozvěděla mě ohromily.

Uvádím jen některé z nich.

Při výstavbě tunelu a mostu v Lukách budou k navážení materiálu používány stávající komunikace. Jsou to silnice vedoucí přes Radlík, okolo sušičky a do Luk, do nichž vede jediná existující příjezdová komunikace. Ta zde také končí, a není tak možná žádná objížďka.

V Lukách bude vystavěna betonárka a drtička kamene. Hluk, prach a otřesy nás budou provázet po celou dobu stavby dálnice D3.

Na dotaz, zda nezmizí podzemní voda, nám bylo řečeno, že podle hydrogeologického průzkumu… asi ne!?

Tento dokument ovšem není veřejný a ani na požádání nám nebylo umožněno do něj nahlédnout, tudíž si toto tvrzení nemůžeme ověřit. Rozsah a kvalitu hydrogeologického průzkumu dálnice D3 nebyl zástupce Pragoprojektu Ing. Strnad vysvětlit.

Kdyby došlo ke ztrátě vody ve studních, tak ŘSD přivede vodu pouze na okraj obce. Nemá povinnost vybudovat vodovodní řád, který v současnosti v některých částech Luk není. Stejné problémy ovšem čekají i další části Jílového.

Vybudování jižního obchvatu města není podmínkou zprovoznění dálnice D3. V praxi by to pak znamenalo, že při jakémkoli uzavření dálnice by veškerý provoz skončil v Jílovém na náměstí.

Občané by si měli položit otázku, zda tohle chtějí.

Zatím se jich nikdo nezeptal.

Autor: Ilona Tietzová – OV Luka pod Medníkem

Smutné čtení

V prázdninovém vydání Jílovských novin nás radnice obšírně informovala o investicích v právě končícím volebním období. Z pohledu občanů Luk pod Medníkem , a věřím, že i dalších připojených osad, je to velmi smutné čtení.

Radnice hospodařila s 61 miliony korun, navíc s dotacemi, které činily 49 milionů, tedy celkem se 110 miliony korun. Po sečtení objemu investičních akcí, které se během posledních 4 let uskutečnily v Lukách, jsme skončili na částce cca 3,4 mil. Kč bez dotací. Vzhledem k objemu peněz, které radnice proinvestovala je to celkem zanedbatelná částka. Jen výběr daní z nemovitostí činí každoročně v Lukách téměř 1 mil. Kč. Znamená to jediné, investice v Jílovém jdou na úkor ostatních osad, které jsou jen přívažkem a sem tam radnice něco utrousí, aby se neřeklo.

Apelujeme proto na zdravý rozum občanů, aby v blížících se volbách neseděli doma a přišli zvolit zastupitele, kteří za ně na radnici budou bojovat. Chceme přeci, aby se v naší vesnici nezastavil čas. Máme totiž 21. století!!!

Autor: Libuše Holzbachová

Jak to vidí… Ilona Tietzová

Ilonko, ty úspěšně podnikáš. Co by podle tebe nejvíce pomohlo živnostníkům v Jílovém a okolí?

Každý živnostník si v první řadě musí pomoci sám. Nikdo nemůže čekat, že mu město bude pomáhat. Ale jeho zákazníci, obchodní partneři a koneckonců i dodavatelé za ním jezdí a vidí… Zarostlé městské pozemky, betonové květináče na náměstí či opilce v parku. To opravdu nikomu zákazníky nepřitáhne.

Jsi nějakou dobu členkou osadního výboru, mají lidé v osadách nějaké problémy, které je třeba řešit?

Především do osad se neinvestuje. Město odmítá zveřejnit výdaje do jednotlivých osad. Mluvím za Luka pod Medníkem, kde se od revoluce neinvestovala téměř ani koruna. Za poslední volební období, kdy se vyměnil osadní výbor, se podařilo alespoň upravit náves, vybudovat kontejnerová stání a opravit části některých prašných cest.  V části obce není vodovod, ten stávající kapacitně nestačí a je v dezolátním stavu. Jedna ulice je neprůjezdná a v části i neprůchodná, nemáme kanalizaci, nemáme chodníky, hřiště… Problémů je mnoho, peněz málo. Pokud vůbec existuje nějaká koncepce rozvoje Jílového, tak na Luka se v ní zapomnělo.

Napsala jsi, že věříš, že Jílové je dobré místo k žití, ale může být o dost lepší. Co by nám podle tvého názoru pomohlo?

Žijeme v krásném historickém městě, město, zdá se, neumí pracovat s vlastními penězi ani s dotacemi. Ale pro začátek by mi stačilo vyčistit okolí Svatováclavských lázní, vysekat okolí cest. Park osázet kvetoucími letničkami, nemožné betonové květináče na náměstí vyhodit anebo je osázet tak, aby nebyly vidět. Jílové u Prahy, Studené, Luka pod Medníkem i Borek potřebují v delším horizontu vyčistit a zprůchodnit cesty v okolí, aby se tam dalo jezdit na kolech, s kočárky či případně jen tak chodit. Stálo by to málo peněz a spousta lidí by byla nadšených.

Pokud máte na kandidátku Ilonu Tietzovou dotaz, pošlete nám jej na mail dotaz@jilovskoprolidi.cz nebo na náš FB profil.

Ještě máme čas

Alternativa kontroverzní západní varianty středočeské D3 je stále ve hře, dává smysl a má oproti dálnici méně než poloviční rozpočet! Západní varianta má naprosto přemrštěné náklady (1 mld. na 1 km + vícepráce, na které si u ní musíme po zkušenostech s D8 dávat velký pozor) a její projekt trpí zásadními technickými vadami, jak nedávno potvrdili soudní znalci. ŘSD navíc postupuje netransparentně a dosud neexistuje nezávislá analýza návratnosti této obří investice.

V případě výstavby zasáhne dálnice do našich životů víc, než si dokážeme představit. Rozhodně není schválená, odklepnutá ani ve výstavbě. Proti této variantě je skoro polovina měst a obcí na trase. Věřit argumentu, který tvrdí, že nás dálnice zbaví husté dopravy, je naprosto bláhové. Město Jílové by bylo zatíženo mnohem více než nyní. Postaví se satelity, bytové domy, další obchodní centra a haly, ve kterých nebudou pracovat lidé, ale roboti. Stačí se zajet podívat do nedaleké Jesenice a Vestce. Stačí se zeptat místních, kteří by již nikdy nekývli na nabídku ŘSD na „prozatímní“ kruhový objezd, po kterém se jezdí dodnes. Díky případné dálnici bychom se dostali do ještě větších dopravních problémů a problémů s veřejnou dopravou. Tisícovky aut a kamionů by nám zničily ovzduší a klid. Nedej bože, aby se stala nehoda a auta se vydala Jílovým a okolními vesnicemi na „objízdnou trasu“. 

Dálnice nikoho nepřivede do Prahy, ale naopak do nekonečné zácpy u Jesenice, na problematický okruh, který několikrát denně totálně zkolabuje. Nemůžeme nechat zničit poslední kousky přírody, které tu kolem sebe máme! Málo vody a katastrofické zničení lesů v naší zemi by nám mělo napovědět, že každý nezastavěný centimetr půdy a každý strom je pro nás mnohem cennější než dálnice, mosty a desetitisíce aut kousek za domem. Nenechme si nevratně zničit tak nádherné místo k životu pro sebe a své děti. Postavme se proti. Ještě máme čas.

Autor: Michaela Závodná