Děkujeme pane Šmíde, kdyby na zodpovědných místech byli lidé jako Vy…

Zemřel neúnavný ochránce přírody  neodmyslitelně spjatý s místní krajinou pan Ing. Otakar Šmíd, který byl více než 25 let tajemníkem sdružení Krajina 2000 

Pokud mu zdraví dovolilo, nevynechal jedinou možnost, aby formou článků do Jílovských novin nebo při osobních jednáních na úrovni obce, kraje, ministerstev až po parlament hájil pro budoucí generace udržitelnost života v přírodní krajině Jílovska.  Za připomínku rozhodně stojí jeho osobní nasazení poukazovat na nesmyslnost projektu výstavby středočeské D3. 

Byla pro nás čest s ním spolupracovat.

Zuzana Topiarzová, Jílovsko pro lidi

O nás bez nás

Dne  22.10. bylo  na úřední desce města vyvěšeno oznámení o „Zahájení stavebního řízení severního obchvatu v Jílovém u Prahy“.


Přeložka silnice, která je navržena zároveň jako případný přivaděč pro napojení Jílového na středočeský úsek plánované dálnice D3 a dotýká se  okraje zastavěné části Radlíka, vzbuzuje u obyvatel oprávněné  obavy.

 Proč město, které je účastníkem řízení dostatečně neprezentuje stavbu severního obchvatu obyvatelům, kteří sice účastníky řízení nejsou, ale přitom se stavba kvality jejich životů výrazně dotyká (hluk, znečištění ovzduší, světelný smog apod.) ?

Proč město neuplatňuje  jejich námitky, připomínky k projektové dokumentaci, ke způsobu provádění atd ?

Proto dne 5. 11. podali obyvatelé Radlíka níže uvedenou žádost spolu se 62 podpisy, která byla odeslána zastupitelům a členům rady města s podpisy obyvatel města.

Žádost o vypracování aktuální hlukové studie v souvislosti se zahájením stavebního řízení severního obchvatu Jílového u Prahy

4.11.2020

Vážení členové rady, vážení zastupitelé města,

jménem obyvatel Radlíku Vás v rámci uplatnění připomínek města Jílového jakožto účastníka řízení v souvislosti s „Oznámením o zahájení stavebního řízení severního obchvatu v Jílovém, přeložka silnice II/105, Radlík – Šenflugova ul.“ naléhavě žádáme, abyste při uplatňování námitek požadovali vypracování aktuální hlukové studie.

Predikce modelové hlukové studie, která je součástí řízení EIA z roku 2010, byla totiž zhotovena na základě dobové situace, a neodpovídá tedy současné situaci a nyní je nepoužitelná.

Přeložka silnice, která je navržena zároveň jako případný přivaděč pro napojení Jílového na středočeský úsek plánované dálnice D3 a dotýká se okraje zastavěné části Radlíka, výrazně ovlivní život obyvatel bydlících v její blízkosti.

Pokud by tato městem uplatněná námitka nebyla akceptována, dovolili bychom si Vás požádat, abyste tuto studii v zájmu svých občanů zadali ke zhotovení Vy sami.

Věříme, že naše žádost bude kladně vyřízena.

S pozdravem vaši spoluobčané

Kácení stromů

Městský úřad v Jílovém obdržel v souvislosti s přípravou stavby středočeské části dálnice D3 v červenci od projektově-inženýrské společnosti Pragoprojekt žádost o vydání závazného stanoviska (souhlasu) pro kácení dřevin rostoucích mimo les. Tuto žádost současně obdržely všechny obce na plánované trase.

V Jílovém a přilehlých osadách se jedná o velké množství zeleně, především  o ořešáky královské, kterých je v alejích podél silnic okolo 80 ks a jsou součástí významného krajinného prvku. Týká se to také mnoha ovocných stromů, vrb, dubů, habrů a různorodých porostů keřů na mezích.

Četné další porosty na lesních pozemcích jsou řešeny v jiném správním řízení.

Dřeviny obecně mají pro kvalitu života lidí i pro krajinu klíčový význam. Pokud z jakéhokoliv důvodu v krajině mizí, může se jejich absence projevit radikálním způsobem na celém biotopu. Dopady nezachrání ani náhradní výsadba, často nevhodně zvolená, která vzroste za velmi dlouhou dobu a má výrazně kratší životnost.

Z těchto i dalších důvodů s kladným stanoviskem města nemůžeme souhlasit. Uvidíme, jak se k tomu naše město postaví. Připadá nám naprosto absurdní tyto zdravé stromy pokácet, navíc v době, kdy lesy doslova mizí před očima následkem sucha, chorob a kůrovce. Obranyschopnost ztrácejí nejenom smrky, ale i listnaté druhy, a proto je třeba každý zdravý strom chránit!

Při takto navrhovaných klíčových zásazích do zeleně naší krajiny bychom uvítali maximální otevřenost městského úřadu se zapojením občanů do rozhodujících procesů. Zatím nedošlo k seznámení občanů s touto žádostí či případným záměrem ani na úřední desce, ani na internetových stránkách obce, ani žádným jiným méně formálním způsobem.

Co můžeme očekávat v souvislosti s prodejem bývalé nemocnice ?

Areál bývalé nemocnice v Jílovém, rozkládající se na pozemku přesahujícím 8000 m2, byl postaven v 60. letech a až do 80. let měl sloužit jako záložní nemocnice pro případ války, ke které nikdy nedošlo. Je obklopen rodinnými domy, pro něž rozhodně není kvůli rozlehlosti a zanedbanosti celého objektu dobrým sousedem. Správcem budovy z pověření ministerstva zdravotnictví byla Nemocnice Na Homolce, která se ji snažila posledních několik let zbavit prodejem. Nakonec se to po několika pokusech a výrazném snížení ceny podařilo. Novým majitelem se stala v loňském roce českobudějovická stavební firma Docotia. Člen představenstva této společnosti Ing. Jiří Malát představil na červnovém zasedání zastupitelstva města záměr přestavět budovu na bytový dům.

Do této fáze se může zdát všechno v pořádku, město se zbaví nejošklivější nefunkční budovy a postaví se přibližně 100 nových bytů.

 U tak zásadního zásahu do rozvoje obce má vedení města rozhodující slovo a určuje, co se na jeho území bude stavět a za jakých podmínek.  Je jeho povinností chránit veřejný zájem, dbát o potřeby svých občanů a předcházet případným negativním dopadům této výstavby na život obyvatelů. Spolu se zastupitelstvem města by mělo schválit taková kritéria, která budou vyhovovat potřebám obce, nastavit pravidla a požadavky na to, co by měl investor, který zde realizuje svůj zisk, odvést jako kompenzaci pro společenství občanů. Je zcela běžné, že se investoři podílejí na úhradě nákladů vyvolané realizací jejich záměrů. Může to být např. finanční příspěvek, či vybudování chybějící infrastruktury, stavba dětského hřiště apod.

  K tomuto účelu slouží v praxi tzv. smlouva o územním rozvoji  uzavíraná mezi obcí a investorem. Tuto smlouvu se doporučuje uzavřít v rané fázi přípravy projektu většinou po představení záměru investorem, případně ve stádiu podání návrhu na změnu územního plánu a po důkladné analýze dopadů realizace projektu, např. na veřejnou infrastrukturu, na život v obci apod. Pro jednání, která jsou zahájena později již nemá obec takový prostor a smlouva  většinou trpí řadou nedostatků.

  Je ale zcela nepochopitelné, že tento záměr vedení města podpořilo a schválilo pořízení změny územního plánu a následně pořízení regulačního plánu, aniž by předem byly s investorem smluvně dojednány podmínky, za jakých bude projekt uskutečněn.

Za Jílovsko pro lidi Zuzana Topiarzová