Proč chce město zbytečně vyhazovat miliony?

Na zastupitelstvu města dne 13.6.2022 se mimo jiné projednávalo deset návrhů usnesení, týkajících se schválení smluv o smlouvách budoucích mezi Ředitelstvím silnic a dálnic a naším městem. Jejich obsahem je převzetí nejrůznějších stavebních objektů souvisejících s plánovanou výstavbou dálnice SD3 do vlastnictví města.

Vedení města předložilo zastupitelům tyto právně závazné smlouvy bez jakéhokoliv stanoviska právníka (kterého si město paušálně platí), chybělo vyjádření rady, a dokonce to neprojednávala ani stavební komise. Smlouvy neobsahují žádné plány nákladů na provoz a údržbu těchto staveb. Na základě těchto rozpočtů by město mělo zadat vypracování odborných oponentních posudků, aby toto natolik zásadní rozhodnutí zastupitelů bylo co nejobjektivnější.  V případě realizace výstavby dálnice, by schválením těchto smluv muselo totiž město za tyto náklady převzít finanční odpovědnost a zároveň právní odpovědnost za jejich provoz. To by mělo značný dopad na budoucí rozpočty města (životnost dálnice se počítá na 100 let).

Nejabsurdnější se jeví převzetí lávky v délce cca 780 m a výšce 50 m nad řekou. Lávka je spojená s mostem a náklady na její údržbu jsou v prvních letech odhadovány na jeden milion korun ročně. Tato částka bude stále stoupat. Smysl nedává ani převzetí hlukových valů u jižního obchvatu. K čemu nám to bude?  Z mého pohledu se jedná o záležitosti pro město krajně nevýhodné. Působí to dojmem, že projednání těchto bodů bylo naprosto nepřipravené, bez kompletní dokumentace a vedené snahou prosadit podpis smluv ještě před podzimními komunálními volbami. Přitom není kam spěchat, ŘSD připravuje stavbu třicet let, projekt se několikrát měnil a dá se předpokládat, že ke změnám bude docházet i v budoucnosti. Město nemá povinnost tyto stavby převzít, jsou plánovány jako součást stavby dálnice a pokud je ŘSD postaví, ať si je také udržuje.

Udělat si vlastní názor můžete poslechem diskuze zastupitelstva: http://webcontent.jilove.cz:88/13_06_2022/Bod13_001.html

Ilona Tietzová

Zvýšení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí

V září bylo zastupitelstvem města Jílového schváleno zvýšení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí ze druhého stupně na třetí. Co to pro každého z nás znamená? Stávající daň z věcí nemovitých se zvedne o jednu třetinu. Toto zvýšení se netýká pozemků, které jsou uvedeny v katastru nemovitostí v oddílu A a B, tj.orná půda, chmelnice, vinice, zahrada, ovocný sad a trvalý travní porost.

Co všechno jde? A nejde?

Z pohledu občanů připojených obcí je toto zvýšení nespravedlivé. Místní infrastruktura v porovnaní s Jílovým je nesrovnatelná. Chybí vodovod, plyn, kanalizace, chodníky, dopravní spojení a apod. a na to všechno musejí obyvatelé těchto obcí doplácet. Na zastupitelstvu jsme s tímto plošným navýšením nesouhlasili. Zvýšení přesto bylo schváleno s tím, že koeficient je pro všechny části obce stejný a jinak to nejde.

Zákon o dani z nemovitosti ale umožňuje obcím úpravu koeficientu pro jednotlivé části obce a mohou tak koeficient nejen stanovit, ale i dokonce snížit….., ovšem kdyby  se tím chtěli více zabývat.

Potřebuje naše historické město kontejnerovou školu?

     Na lednovém zasedání zastupitelstva města se začal řešit problém chybějícího prostoru pro jednu třídu základní školy, do níž mají žáci nastoupit v září. Starosta Pešek navrhl řešení vybudovat dočasnou stavbu ze starých kontejnerů, které se mohou zakoupit v Dolních Břežanech. Tento záměr podporovala nejen ředitelka školy paní Trčková, ale také pozvaný starosta Libře. Pod velkým tlakem, v časové tísni a s minimem informací byl tento návrh schválen a město uvolnilo celkem 13 milionů na nákup a instalaci 10 let staré kontejnerové školy. Proti hlasovali pouze Pavel Hrabec a MUDr. Jiří Čapek z uskupení Jílovsko pro lidi. 

    V březnu vedení města zjistilo, že tyto kontejnery, které měly sloužit jako třídy  pro žáky, nesplňují řadu parametrů, a tudíž nemohou být zkolaudovány jako škola. 

Photo by Mark König on Unsplash

    Na květnovém zastupitelstvu se proto jednalo o zakoupení zcela nové kontejnerové školy, která by již neměla plnit funkci dočasnou, ale naopak sloužit k trvalému užívání. Mají v ní být tři třídy a sociální zařízení. Zvažovaly se dvě varianty: jedna levnější bez fasády za 7 100 000 Kč a druhá s dřevěnou fasádou za 8 100 000 Kč. Zastupitelé byli opět postaveni před hotovou věc a na žádost ředitelky Trčkové se nadále jednalo jen o dražší variantě. Zastupitel Čmelík předložil rozsáhle zpracovaný protinávrh s množstvím důležitých opatření, který ale ve své podstatě podporuje tuto stavbu, což je pro nás nepřijatelné. Jeho návrh  byl většinou přijat. Toto usnesení v plném znění najdete zde. Proti hlasovali pouze Pavel Hrabec a MUDr. Jiří Čapek.

       Rozhodně nesouhlasíme, aby se o takto důležitých projektech rozhodovalo v časové tísni a zcela bez jakékoliv koncepce. Jedním z důvodů nastalé situace je to, že do základní školy jsou přijati žáci nad rámec schválené kapacity! Jsme přesvědčeni, že než bude důkladně zpracovaný plán rozvoje školy, může se nedostatečná kapacita tříd dočasně řešit využitím jiné vhodné  budovy ve městě. Navrhovanou přízemní a širokou stavbu  považujeme za neefektivní zábor školního pozemku. Jedná se o vzácný zbytek školní zahrady primárně určený k pěstování plodin a získávání vztahu žáků k této práci. 

V souvislosti s touto překotnou akcí vyvstává mnoho otázek.

Jak je možné, že není  předem znám reálný počet žáků, kteří mají nastoupit do první třídy a není  včas zajištěn odpovídající prostor?

Kde je koncepce rozvoje kapacity základní školy s ohledem na demografický vývoj a nárůst žáků z probíhajících i plánovaných developerských zástaveb?

Jak je možné, že okolní obce, jejichž děti jsou po léta přijímány do naší školy, žádným způsobem nepřispívají na rozšiřování školy? 

Jak je možné, že vedení města připraví špatné podklady, podložené nesprávnými informacemi, a dostává se tak do patových situací?

      Naše město má k dispozici architektku, manažery investic, manažery přes dotace a úředníků tolik, že se ani nevejdou do budovy radnice a bivakují v kontejneru za radnicí. A výsledek? Další kontejnery tentokrát na školní zahradě…..                                                

                                                                       Pavel Hrabec, Jílovsko pro lidi                                                                        

Usnesení zastupitelstva bod č .5 – Kontajnerová škola

Usnesení:

1. Zastupitelstvo města rozhoduje o vypovězení smluv se všemi obcemi, se kterými má město Jílové u Prahy uzavřeny „Dohody o zřízení společného spádového obvodu ZŠ“ a ukládá Radě města odeslat písemné výpovědi jednotlivým obcím nejpozději do 20.5.2020 s tím, že připraví návrh smlouvy o vytvoření společného školského obvodu  s tzv. spádovými obcemi (zejména Libeř, Okrouhlo, Pohoří), jejichž děti navštěvují ZŠ v Jílovém u Prahy. Předmětem této smlouvy bude mimo jiné:

a) úhrada jednorázového investičního příspěvku na pořízení a výstavbu nové kontejnerové školy ve výši minimálně 10 000 Kč na jednoho žáka (prvního až devátého ročníku), který má trvalý pobyt v jiné obci, než v Jílovém u Prahy, a který bude navštěvovat ZŠ v Jílovém u Prahy ve školním roce 2020/2021. Splatnost tohoto příspěvku bude nejpozději do 31.3. 2021. 

b)  úhrada každoročního investičního příspěvku na další rozvoj základní školy v Jílovém u Prahy ve výši 10 000 Kč na jednoho žáka (prvního až devátého ročníku), který má trvalý pobyt v jiné obci, než v Jílovém u Prahy, a který bude navštěvovat ZŠ v Jílovém u Prahy v daném školním roce, počínaje školním rokem 2020/2021. Splatnost tohoto příspěvku bude nejpozději do 31. 3. následujícího kalendářního roku. 

Všechny takové smlouvy musí být schváleny zastupitelstvy dotčených obcí, a to nejpozději do 15.6.2020. Tyto smlouvy budou následně předloženy zastupitelstvu města Jílové u Prahy ke konečnému schválení.

2. Zastupitelstvo města schvaluje uvolnění finančních prostředků do výše max. 9 milionu Kč včetně 21% DPH z rozpočtu města na realizaci  stavby nové kontejnerové školy v areálu ZŠ Jílové u Prahy, a to v rozsahu podle studie nazvané „Pavilón ZŠ Jílové u Prahy“, zpracované  Atelierem Sukdolák s.r.o., Fibichova 55, Příbram, zakázka č. 2006 ze 04 2020, za těchto podmínek: 

I) Rada města předloží zastupitelstvu k projednání „Koncepci rozvoje školství v Jílovém u Prahy“ na období do roku 2025. Termín do 14.9.2020  (do příštího plánovaného ZM)

II)   Rada města předloží zastupitelstvu  ke schválení „Koncepci rozvoje základní školy v Jílovém u Prahy“ na období do roku 2025. Termín do 15.6.2020.

III)    Zastupitelstvo města ukládá Radě města vypracovat, a na KÚ Středočeského kraje podat, žádost o navýšení současné kapacity ZŠ Jílové u Prahy na maximálně 710 žáků, a to s platností od nového školního roku 2020/2021. Navýšení kapacity bude řešeno detašovaným pracovištěm.

Diskutovaný návrh

Materiál do Zastupitelstva města č. dne 9.12.2019

Předkládá: Michal Bernard

Věc: Dálnice D3 – nesouhlas s předloženou projektovou dokumentací

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města nesouhlasí s umístěním a realizací stavby dálnice D3 – středočeská část dle předložené dokumentace pro územní rozhodnutí dálnice D3 (stavba „D3 0301 – 0303 Praha – Václavice“ Pragoprojekt, a.s.).

Zastupitelstvo města ukládá Radě města zpracovat a podat za město Jílové u Prahy jako účastníka řízení o umístění stavby dálnice D3 podrobné námitky ve lhůtě stanovené příslušným stavebním úřadem v oznámení o zahájení řízení o umístění stavby.

Důvodová zpráva:

EKONOMIKA

 1. Náklady min 60 mld. Kč, tedy 1 km dálnice za 1 mld. Kč! (bez řady doprovodných a vyvolaných staveb). To potvrdilo v roce 2017 MD. PR výstupy v médiích však uvádí jiná čísla než interní zdroje. K projektu SD3 chybí nezávislá analýza, která by posoudila její ekonomickou výhodnost a poměr nákladů a přínosů.
 2. Projekt má nehospodárné a neprůhledné financování (jak potvrdil NKÚ ve zprávě č. 10/15) a odčerpává tak značnou část prostředků, odborné kapacity i pozornosti od menších, avšak mnohem potřebnějších dopravních staveb.
 3. Náklady a ztráty významně převažují nad ev. zisky a přínosy dálnice. Absurdně vysoká pořizovací cena při tom tvoří jen asi jednu pětinu skutečných nákladů, které by byly vynaloženy na provoz/údržbu/opravy v horizontu uvažovaných 100 let užívání dálnice.
 4. Hrozí následná výstavba obřích skladů (viz D1, D6, D8, D10 u Prahy).

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ZDRAVÍ

 1. Dálnice ohrozí místní zdroje půdy, pitné vody a vodní i tepelný režim krajiny. Zásobovat vodou z dálkových přivaděčů další odběratele není udržitelné ani bezpečné.
 2. Projekt dálnice zničí rekreační zázemí Prahy (Posázaví) i hodnotnou a dosud málo dotčenou krajinu Neveklovska a Sedlčanska. V dotčeném území při tom chybí zdroje i cíle dálkové dopravy.
 3. Negativní vliv na zdraví obyvatel a kvalitu jejich života. Prašnost, škodliviny z dopravního provozu a průvodních staveb, kontaminace vody a půdy, rušivé světlo, omezení pohybu v krajině.

DOPRAVA

 1. Dopravní význam SD3 pro ČR je přeceňovaný a projekt nemůže naplnit očekávání příznivců. Nevede do Prahy, ale do obrovské dopravní zácpy na Pražském okruhu u Jesenice, odkud neexistuje odpovídající kapacitní spojení s hlavním městem. Dopravní spojení s Jihočeským krajem i bez SD3 brzy zajistí D4, modernizovaná I/3 a železniční koridor. SD3 je nadbytečná
 2. Projekt SD3 nevyřeší dopravní problémy regionu, naopak pozve zástupy kamionů, kterých se vyspělé evropské země snaží zbavovat, aby si udělaly objížďku přes střední Čechy. SD3 bude indukovat další dopravní zatížení daného území i celé ČR.
 3. Dálnice neuleví přetíženým silnicím od dopravy. Naopak bude indukovat další dopravu: 60 – 90 % přidané kapacity se podle expertních studií zaplní do 5 let. Okolní obce budou velmi tvrdě zasaženy při uzávěrách dálnice, okolní silnice budou v prioritě údržby až po dálnici.
 4. ŘSD s námi hraje nečistou hru – územní řízení na stavbu jižního obchvatu Jílového u Prahy bylo dle informací z letáku ŘSD zastaveno.
 5. Je třeba preferovat levnější a rychlejší opatření, zejména na I/3 a silnicích II. třídy v regionu, prioritně:

I/3: nové MÚK Benešov (2x + tunel), Jírovice, ev. další (např. Hostišov)

I/3: obchvaty obcí Olbramovice, Benešov, Miličín

I/3: uspořádání 2+2 (D1 – Benešov), 2+1 (Benešov – Mezno)

obchvaty obcí aj. řešení: Kamenný Přívoz, Jílové, Křešice, Neveklov aj.

PŘÍPRAVA PROJEKTU

 1. Zásadní rozpory mezi EIA a DUR existují už v základních parametrech projektu (kapacita dopravy, návrhová rychlost aj.).
 2. Trasa dálnice je vedena nevhodně a projekt stojí převážně na neaktuálních podkladech, takže je neustále záplatován a představuje pro své okolí značné hrozby. Chybějící posudky, porušování technických předpisů MD apod.
 3. Jak je zřejmé z projektové dokumentace, může dojít k propadům v poddolovaném území, poškození domů, zničení vodních zdrojů mnohých obcí, sesuvům a jiným „nepředvídatelným“ událostem – obdobně jako v případě dálnice D8.
 4. Kampaň na podporu projektu je manipulativní – uvádí nepřesné/nepravdivé informace a zamlčuje/zkresluje negativa projektu.
 5. Hejtmanka Jermanová zcela nepravdivě tvrdí, že „radnice v Jílovém stavbu D3 podporuje“ (viz Benešovský týden)
 6. Absurdní anachronismus středočeské D3: projekt ze 70. let, posouzení EIA na základě dat 1960-2010, územní a další schvalovací řízení po roce 2020 (územní řízení přerušeno, chybí podkladová rozhodnutí a stanoviska, bude se opakovat proces EIA) – realizace velmi pravděpodobně po 2030.
 7. Riziko mnohaletých průtahů stavby, objížděk při nekončících opravách, navyšování nákladů a zátěže okolí. Negativní důsledky ponesou především místní obyvatelé, profitovat budou dodavatelské firmy. Nechvalně známá dálnice D8 vedená přes CHKO v sesuvném území a další projekty ŘSD jsou vážné varování.
 8. SD3 obsahuje: 44 mostů, 7 tunelů, most přes Sázavu výšky 110 m, 9 mimoúrovňových křižovatek. Jak si ŘSD poradí se stavebně komplikovanou stavbou v náročném území, když ani jihočeskou D3 v rovinatém území nezvládli? Při stavbě, opravách a při nehodách na dálnici budou vozidla hledat objízdnou trasu tam, kde žádná neexistuje (na II/105 bude katastrofa).
 9. Odborná revize projektu SD3 odhalila řadu fatálních technických vad. Např. nesoulad stavby s technickými předpisy, založení pilířů mostu přes Sázavu v poddolovaném území,problémy s geotechnickým průzkumem aj. Viz např. tyto oponentní posudky, zadané a hrazené městem Jílové u Prahy: Geotechnické posouzení DUR Ing. Šmíd, 7/2018 Posouzení rozptylové studie, Ing. Morávek, 4/2018 Posouzení hlukové studie Ing. Šnajdr, 10/2019
 10. Proti dálnici aktuálně otevřeně vystupuje 11 obcí (včetně města Jesenice), které požadují alternativní řešení.

Další zdroje:

http://www.ceskedalnice.cz/dalnice/d3/ http://www.alternativad3.cz/aktuality-a-upozorneni/

http://www.d3klid.cz/

Přílohy:

 • Geotechnické posouzení DUR Ing. Šmíd, 7/2018
 • Posouzení rozptylové studie, Ing. Morávek, 4/2018
 • Posouzení hlukové studie Ing. Šnajdr, 10/2019

Podivné hlasování

Rád bych uvedl na pravou míru informace o jednom nevydařeném hlasování, které se již šíří městem. Došlo k němu na prosincovém zasedání zastupitelstva města, na němž měl být prohlasován další bod programu předložený zastupitelem JUDr. Michalem Bernardem. Předmětem tohoto bodu byl návrh usnesení o nesouhlasu našeho města se stavbou dálnice D3. Byl jsem si jistý, že bude odhlasováno zařazení tohoto bodu  do programu jednání. O to větší překvapení nastalo, když nám  při hlasování chyběla osmá zvednutá ruka.

Byla to ruka Moniky Beštovénaší zastupitelky, která se hlasování zdržela a tím tento  pro nás klíčový návrh smetla pod stůl.

Každý zastupitel  má sice právo hlasovat podle své vůle, ovšem přinejmenším podivné je to v případě osoby, která dlouhodobě podporovala přípravu tohoto usnesení a spolu se sedmi dalšími  zastupiteli stvrdila svým podpisem  jeho podporu. 

Ještě v nedělní podvečer před zasedáním zastupitelstva mě Monika Beštová osobně ujistila, že se zasedání zúčastní a bude s námi jednotně hlasovat. Na dotaz, proč tak následně neučinila, odmítla odpovědět. Raději  nechci ani spekulovat o možných důvodech. Svým jednáním zklamala  důvěru nejen zmíněných zastupitelů a členů našeho volebního uskupení  Jílovsko pro lidi, ale především našich voličů. Prosazování nesouhlasu se stavbou dálnice je totiž jedním z hlavních bodů našeho volebního programu.

Moniku Beštovou už nepovažujeme za členku našeho politického uskupení a zcela se distancujeme od jejích názorů, potažmo rozhodování v zastupitelstvu města. Zároveň jsme ji vyzvali k rezignaci na mandát zastupitelky, neboť její činnost je v hrubém rozporu s naším volebním programem. Chceme, aby ji  nahradil člověk, který bude respektovat základní mravní zásady, plnit předvolební sliby a spolu s námi prosazovat vytčené cíle  a podílet se na jejich plnění .  

Za selhání jednotlivce se omlouváme především  našim voličům a uděláme vše, co je v našich silách, abychom to napravili.

Monika Beštová se k rezignaci na mandát zastupitele do uzávěrky Jílovských novin, tj. do 12. prosince, nevyjádřila.                    

                                                                            Jílovsko pro lidi –   zastupitel

                                                                            Pavel Hrabec 

Co můžeme očekávat v souvislosti s prodejem bývalé nemocnice ?

Areál bývalé nemocnice v Jílovém, rozkládající se na pozemku přesahujícím 8000 m2, byl postaven v 60. letech a až do 80. let měl sloužit jako záložní nemocnice pro případ války, ke které nikdy nedošlo. Je obklopen rodinnými domy, pro něž rozhodně není kvůli rozlehlosti a zanedbanosti celého objektu dobrým sousedem. Správcem budovy z pověření ministerstva zdravotnictví byla Nemocnice Na Homolce, která se ji snažila posledních několik let zbavit prodejem. Nakonec se to po několika pokusech a výrazném snížení ceny podařilo. Novým majitelem se stala v loňském roce českobudějovická stavební firma Docotia. Člen představenstva této společnosti Ing. Jiří Malát představil na červnovém zasedání zastupitelstva města záměr přestavět budovu na bytový dům.

Do této fáze se může zdát všechno v pořádku, město se zbaví nejošklivější nefunkční budovy a postaví se přibližně 100 nových bytů.

 U tak zásadního zásahu do rozvoje obce má vedení města rozhodující slovo a určuje, co se na jeho území bude stavět a za jakých podmínek.  Je jeho povinností chránit veřejný zájem, dbát o potřeby svých občanů a předcházet případným negativním dopadům této výstavby na život obyvatelů. Spolu se zastupitelstvem města by mělo schválit taková kritéria, která budou vyhovovat potřebám obce, nastavit pravidla a požadavky na to, co by měl investor, který zde realizuje svůj zisk, odvést jako kompenzaci pro společenství občanů. Je zcela běžné, že se investoři podílejí na úhradě nákladů vyvolané realizací jejich záměrů. Může to být např. finanční příspěvek, či vybudování chybějící infrastruktury, stavba dětského hřiště apod.

  K tomuto účelu slouží v praxi tzv. smlouva o územním rozvoji  uzavíraná mezi obcí a investorem. Tuto smlouvu se doporučuje uzavřít v rané fázi přípravy projektu většinou po představení záměru investorem, případně ve stádiu podání návrhu na změnu územního plánu a po důkladné analýze dopadů realizace projektu, např. na veřejnou infrastrukturu, na život v obci apod. Pro jednání, která jsou zahájena později již nemá obec takový prostor a smlouva  většinou trpí řadou nedostatků.

  Je ale zcela nepochopitelné, že tento záměr vedení města podpořilo a schválilo pořízení změny územního plánu a následně pořízení regulačního plánu, aniž by předem byly s investorem smluvně dojednány podmínky, za jakých bude projekt uskutečněn.

Za Jílovsko pro lidi Zuzana Topiarzová

Rozšíření sběrného dvoru

V nejbližších dnech bude rada města schvalovat projekt rozšíření sběrného dvoru, na který se bude čerpat dotace. Příprava probíhá ke škodě věci na poslední chvíli, jelikož se o dotaci musí zažádat nejpozději začátkem příštího roku. Právě proto bychom měli mít na zřeteli budoucí projekty. Pavel Hrabec informoval o možném problému kolize tohoto projektu s projektem revitalizace Svatováclavských Lázní vedoucího odboru životního prostředí pana Šauera, který na projektu pracuje. Upozornil ho na nutnost posunutí hranice pozemku sběrného dvoru o 3 metry od odvodňovací stružky vedoucí podél silnice č. 104 (ulice Šenflukova). Tím vznikne prostor pro stezku procházející prostorem Svatováclavských Lázní. Tato stezka pro pěší i cyklisty je stěžejní pro budoucí projekt revitalizace lokality Lázní a také pro napojení dalších výletních tras.

Jako náhradní řešení nám bylo navrhnuto zatrubnění odvodňovací stružky podél silnice a vybudování chodníku na jejím místě. Tento návrh považujeme za nevhodný a nepřijatelný. Byla by to zbytečné náklady i práce. Z hlediska využití lze chodník oproti stezce pro cyklisty využívat i jinak. Je to také místo, kde pramení z vodní nádrže Jílovský potok. Přepad z nádrže je zatrubněn do prostoru rozšířeného sběrného dvoru a mohl by být kratší cestou vyveden do zmíněné odvodňovací stružky.

Požádali jsme proto radu města o zapracovaní této žádosti do projektu rozšíření sběrného dvoru.

Porada zastupitelů 15. 10. 2018

15. 10. 2018 proběhla porada zastupitelů města s tímto výsledkem:

Na setkání zastupitelů města se jednalo především o rozpočtu města Jílového u Prahy, který byl částečně opozicí kritizován. Pavel Hrabec urgoval chybějící investice do připojených osad, především vodovody, kanalizace a také nepřipravenost projektů k řadě potřebných investic. Pavel rovněž upozornil na chybějící výhled investic na celé volební období.

Dále rada města schválila členy komisí. Za naši stranu vstoupil do Komise pro stavební a územní plán Ing. Filip Kebrt, předsedou této komise je JUDr. Michal Bernard. Do komise pro Životní prostředí usedla za naši stranu paní Libuše Holzbachová, předsedkyní komise se stala paní Lenka Skřivanová a v komisi Kulturní a školské usedne paní Michaela Závodná. Předsedou této komise se stal pan Viktor Švec.

Další termíny schůzí zastupitelstva jsou 17. 12. a 28. 1. od 18 hodin. Jsou veřejné, takže všichni občané mají možnost je navštívit. Ze čtyř uchazečů na funkci tajemníka byla vybrána jediná možná kandidátka, která nastoupí do svého úřadu od prosince 2018.

Rozpočet města musí být ještě do jeho schvalování na prosincovém zastupitelstvu upraven, jelikož jsme zasílali zastupitelům i radě následné žádosti o úpravu v rozpočtu města pro rok 2019:

 1. Zpracování dokumentace o stavu vodovodů, splaškové a dešťové kanalizace ve všech připojených osadách se stanovením možností rekonstrukcí sítí stávajících a možnostech vybudování sítí nových.
 2. Zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci domu ,,Šmelcovna“.
 3. Zpracování projektové dokumentace pro revitalizaci lokality ,,V Lázních“.
 4. Zpracování projektové dokumentace na vodovodní přivaděč do Luk pod Medníkem (od Zlatého potoka k ,,Průhonu“, v délce cca 400 metrů, odhadem za 2 miliony Kč). Možnost čerpání dotace je totiž pouze do roku 2020! K získání dotace je nezbytné propojit vodovodní přivaděč s vodovodním řadem obce. Proto je potřeba
  zpracovat projekt a realizovat část vodovodu od hospody ,,U Holubů k ,,Průhonu“ k přivaděči.
 5. Stavba čekárny v Kamenných Vratech na autobusové zastávce ve směru na Jílové u Prahy.

Ustavující zasedání zastupitelstva 2018

Poslední říjnový den se konalo ustavující zasedání Zastupitelstva města Jílového u Prahy. Na programu bylo především složení slibu nových zastupitelů, volba starosty, místostarosty a členů rady města. Na funkci starosty byli navrženi dva kandidáti: Pavel Pešek (Volba pro město), který získal 8 hlasů a náš lídr Pavel Hrabec (Jílovsko pro lidi), jenž obdržel 6 hlasů a který se z etického hlediska předem vyloučil z hlasování o zvolení své osoby. Místostarostkou byla zvolena Ing. Věra Brejchová (Nezávislí Jílovska). Dalšími členy rady města byli zvoleni PaedDr. Květa Trčková (Volba pro město), MUDr. Šimon Kybal (Volba pro město) a Jiří Skřivánek (ODS). Dále byl ustanoven finanční a kontrolní výbor zastupitelstva města.

Předsedou finančního výboru byl zvolen Mgr. Jan Stachura (Strana Zelených) a za členy byli zvoleni Ilona Tietzová (Jílovsko pro lidi), RNDr. Bohuslav Kohoutek (ODS), Božena Mlejnková (ČSSD a Patrioti), Mgr. Jan Votava (STAN), Věra Dvořáková (Volba pro město) a Ing. Petr Fojtík (Nezávislí Jílovska).

Kontrolní výbor povede Pavel Hrabec (Jílovsko pro lidi) a dalšími členy budou Robert Bradáč (ČSSD a Patrioti), Ing. Ladislav Čmelík (STAN), Milan Mrkva (ODS), Ing. Miloslav Kožený (Nezávislí Jílovska), Ing. Jiří Smola (Volba pro město) a Ing. Veronika Olšovcová, Ph.D. (Strana Zelených).

Dále bylo potvrzeno zřízení komise stavební a pro územní plánování a komise kulturní a školská. Zástupci do těchto komisí se budou teprve volit. Naše sdružení „Jílovsko pro lidi“ dále navrhovalo ustanovení komise pro životní prostředí a komise pro dopravu. Rada města se těmito návrhy bude teprve zabývat.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial