Usnesení zastupitelstva bod č .5 – Kontajnerová škola

Usnesení:

1. Zastupitelstvo města rozhoduje o vypovězení smluv se všemi obcemi, se kterými má město Jílové u Prahy uzavřeny „Dohody o zřízení společného spádového obvodu ZŠ“ a ukládá Radě města odeslat písemné výpovědi jednotlivým obcím nejpozději do 20.5.2020 s tím, že připraví návrh smlouvy o vytvoření společného školského obvodu  s tzv. spádovými obcemi (zejména Libeř, Okrouhlo, Pohoří), jejichž děti navštěvují ZŠ v Jílovém u Prahy. Předmětem této smlouvy bude mimo jiné:

a) úhrada jednorázového investičního příspěvku na pořízení a výstavbu nové kontejnerové školy ve výši minimálně 10 000 Kč na jednoho žáka (prvního až devátého ročníku), který má trvalý pobyt v jiné obci, než v Jílovém u Prahy, a který bude navštěvovat ZŠ v Jílovém u Prahy ve školním roce 2020/2021. Splatnost tohoto příspěvku bude nejpozději do 31.3. 2021. 

b)  úhrada každoročního investičního příspěvku na další rozvoj základní školy v Jílovém u Prahy ve výši 10 000 Kč na jednoho žáka (prvního až devátého ročníku), který má trvalý pobyt v jiné obci, než v Jílovém u Prahy, a který bude navštěvovat ZŠ v Jílovém u Prahy v daném školním roce, počínaje školním rokem 2020/2021. Splatnost tohoto příspěvku bude nejpozději do 31. 3. následujícího kalendářního roku. 

Všechny takové smlouvy musí být schváleny zastupitelstvy dotčených obcí, a to nejpozději do 15.6.2020. Tyto smlouvy budou následně předloženy zastupitelstvu města Jílové u Prahy ke konečnému schválení.

2. Zastupitelstvo města schvaluje uvolnění finančních prostředků do výše max. 9 milionu Kč včetně 21% DPH z rozpočtu města na realizaci  stavby nové kontejnerové školy v areálu ZŠ Jílové u Prahy, a to v rozsahu podle studie nazvané „Pavilón ZŠ Jílové u Prahy“, zpracované  Atelierem Sukdolák s.r.o., Fibichova 55, Příbram, zakázka č. 2006 ze 04 2020, za těchto podmínek: 

I) Rada města předloží zastupitelstvu k projednání „Koncepci rozvoje školství v Jílovém u Prahy“ na období do roku 2025. Termín do 14.9.2020  (do příštího plánovaného ZM)

II)   Rada města předloží zastupitelstvu  ke schválení „Koncepci rozvoje základní školy v Jílovém u Prahy“ na období do roku 2025. Termín do 15.6.2020.

III)    Zastupitelstvo města ukládá Radě města vypracovat, a na KÚ Středočeského kraje podat, žádost o navýšení současné kapacity ZŠ Jílové u Prahy na maximálně 710 žáků, a to s platností od nového školního roku 2020/2021. Navýšení kapacity bude řešeno detašovaným pracovištěm.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial